Robert Estalella

SAO Submillimeter Array Pictures
Imatges del Submillimeter Array del SAO


Back to the main page / Tornar a la pàgina principal

SMA site in Haystack, February 1998
Emplaçament del SMA a Haystack, febrer 1998

 • Assembly building in Haystack.
 • Edifici d'ensamblat a Haystack.
 • Detail of the former picture.
 • Detall de la imatge anterior.
 • Prototype antenna #2, being tested at Haystack. The four rings of panels forming the dish surface are clearly visible.
 • Antena prototip n. 2, en procés de prova a Haystack. Es veuen clarament els quatre anells de panels que formen la supefície del plat.
 • Antenna #2 shoving the secondary mirror support legs, the backup tubular structure, and the receiver cabin.
 • Antena n. 2 on es veuen les potes de suport del mirall secundari, l'estructura tubular del suport posterior i la cabina dels receptors.
 • Antenna #2 with a part of the antenna transporter in the foreground.
 • Antena n. 2 amb una part del transportador d'antenes a primer terme.
 • The antenna transporter with antenna #2 in the background.
 • El transportador d'antenes amb l'antena n. 2 al fons.
 • Antenna #2 from behind, shoving the receiver cabin ant the backup structure.
 • Antena n. 2 des del darrere, mostrant la cabina dels receptors i l'estructura de suport posterior.
 • Detail of the carbon-fiber struts and nodes of the backup structure supporting the surface panels.
 • Detall dels nodes i tubs de fibra de carboni de l'estructura posterior que suporta els panels de la suprfície.

 • SMA site on top of Mauna Kea (Hawaii), November 1996
  Emplaçament del SMA al cim del Mauna Kea (Hawaii), novembre 1996

 • The submillimeter ridge from the SMA site.
 • La cresta submil·limètrica des de l'emplaçament del SMA.
 • The submillimeter ridge from the SMA site.
 • La cresta submil·limètrica des de l'emplaçament del SMA.
 • Paul Ho inspecting one of the pads for the antennas.
 • Paul Ho inspeccionant un dels pads de les antenes.
 • Detail of a pad.
 • Detall d'un pad.
 • Pads scattered in the SMA site.
 • Pads escampats per l'emplaçament del SMA.
 • The maintenance building being built at Mauna Kea.
 • L'edifici de manteniment en construcció a Mauna Kea.