Robert Estalella

IRAM 30 m Telescope Pictures
Imatges del telescopi de 30 m de l'IRAM


Back to the main page

The IRAM 30 m Radio Telescope near Pico Veleta, Granada (Spain), September 1984
El radiotelescopi de 30 m de IRAM a prop de Pico Veleta, Granada, setembre 1984

  • The IAA optical observatory (left) and the IRAM site in Sierra Nevada, as seen from the road that climbs up to the top of Pico Veleta.
  • L'observatori òptic de l'IAA (esquerra) i l'emplaçament de l'IRAM a Sierra Nevada, vistos des de la carretera que puja al cim del Pico Veleta.
  • The IRAM 30 m millimeter telescope, at arm's length, but so inaccessible for non-IRAM proposals!
  • El telescopi mil·limètric de 30 m de l'IRAM a tocar dels dits, però tan inaccessible per a les propostes de fora de l'IRAM!
  • IRAM 30 m millimeter telescope.
  • Telescopi mil·limètric de 30 m de l'IRAM.
  • Console of the 30 m telescope.
  • Consola del telescopi de 30 m.