Robert Estalella

Haystack Observatory Pictures
Imatges de l'observatori de Haystack


Back to the main page

Haystack Observatory, February 1998
Observatori de Haystack, febrer 1998

  • Haystack Observatory, as seen from the access road.
  • L'observatori de Haystack, vist des de la carretera d'accés.
  • The radome shielding the 37 m antenna in Haystack.
  • Radom que protegeix l'antena de 37 m de Haystack.