Robert Estalella

NASA DSS 62 Pictures
Imatges de la DSS 62 de la NASA


Back to the main page

NASA Deep Space Station (DSS) 62 in Cebreros, near Madrid (Spain), in the early 1970s
DSS 62 de la NASA a Cebreros, a prop de Madrid, a començaments dels anys 70

 • The 26 m antenna, working at 13 cm.
 • L'antena de 26 m, que treballava a 13 cm.
 • Main building and 26 m antenna of DSS 62.
 • Edifici principal i l'antena de 26 m de la DSS 62.
 • The 26 m dish, showing the secondary support legs and the Cassegrain cone.
 • Plat de 26 m, on es veuen les potes de suport del secundari i el con Cassegrain.
 • Edge-on view of the dish and secondary mirror.
 • Vista de costat del plat i del mirall secundari.
 • The antenna, showing its HA and DEC bearings.
 • L'antena ensenyant els engranatges de AH i DEC.
 • DSS 62 Control Room. In the center, with a dark shirt, Antoni Rius.
 • Sala de Control de la DSS 62. Al centre, amb camisa fosca, Antoni Rius.
 • Antoni Rius standing by the Cassegrain cone, inside the 26 m dish.
 • Antoni Rius al costat del con Cassegrain, dins del plat de 26 m.
 • Myself, standing in front of the antenna.
 • Jo mateix, en front de l'antena.
 • Radio astronomy observations were not an easy task at DSS 62! The engineer in charge, rushing from the APC to another rack.
 • Les observacions de radioastronomia no eren una feina fàcil a la DSS 62! L'enginyer encarregat, anant i venint de l'APC a un altre rack.
 • The Square Law Detector and chart recorder used for radio astronomy.
 • el detector quadràtic (SQLD) i el registrador de paper utilitzats per a radioastronomia.
 • The Antenna Pointing Computer (a very old one!). Note the two huge calculators on the desk.
 • L'ordinador d'apuntat de l'antena, APC (una autèntica antigualla!). Fixeu-vos en les dues calculadores inmenses sobre el taulell.
 • The TV screen at the APC, showing the antenna.
 • Pantalla de TV a l'APC, que mostra l'antena.
 • Frequency synthesizers and other equipment in DSS 62.
 • Sintetitzadors de frequència i altre equipament a la DSS 62.
 • Recording unit at DSS 62.
 • Unit de registre magnètic a la DSS 62.