Robert Estalella

Cambridge (UK) Pictures
Imatges de Cambridge (UK)


Back to the main page / Tornar a la pàgina principal

Radio Telescopes in Cambridge (UK), July 1974
Radiotelescopis a Cambridge (UK), juliol 1974

 • The pulsar antenna in the foreground.
 • L'antena dels púlsars en primer terme.
 • The 3C antenna.
 • L'antena 3C.
 • The 1 mile interferometer, three 25 m antennas working at 21 cm, with a maximum baseline of 1.6 km.
 • L'interferòmetre d'1 milla, tres antenes de 25 m que treballen a 21 cm, amb una línia de base màxima de 1.6 km.
 • 1 mile interferometer.
 • Interferòmetre d'1 milla.
 • 1 mile interferometer.
 • Interferòmetre d'1 milla.
 • 1 mile interferometer.
 • Interferòmetre d'1 milla.
 • The 5 km interferometer, working at 6 cm.
 • L'interferòmetre de 5 km, que treballa a 6 cm.
 • 5 km interferometer.
 • Interferòmetre de 5 km.
 • 5 km interferometer.
 • Interferòmetre de 5 km.
 • 5 km interferometer.
 • Interferòmetre de 5 km.