Robert Estalella

Aiken Computer Pictures
Imatges de l'ordinador d'Aiken


Back to the main page / Tornar a la pàgina principal

Aiken-IBM Automatic Sequence Controlled Calculator, Harvard, January 1998
Calculadora Automàtica Control·lada per Sequència Aiken-IBM, Harvard, gener 1998

  • General view of the Aiken computer, preserved at Harvard
  • Vista general de l'ordinador Aiken, que es conserva a Harvard
  • General view, with punched tape readers in the foreground.
  • Vista general amb lectores de cinta perforada a primer terme.
  • Each panel button is for introducing a single decimal digit.
  • Cada botó del panel permet introduir un únic dígit decimal.
  • The computer is enterely mechanic, driven by gears as those seen at the bottom.
  • Tot l'ordinador es mecànic, amb engranatges com els que es veuen al baix de la foto.