Llibre d'Amic e Amat

           

Book of the Lover and the Beloved

Setembre

           

September

 

Ramon Llull

Translated by Jordi Miralda Escudé
 


Pitgeu en el dia del mes per anar a la metàfora d'avui: Click on today's date to go to the prayer of the day:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


 
1. Malalta era amor. Metjava-la l'amic ab paciència, perseverança, obediència, esperança; guaria l'amor. Emmalaltia l'amic; sanava-lo l'amat donant-li remembrament de ses virtuts e de sos honraments. 1. Love was sick. The lover cared for love with patience, perseverance, obedience, hope; love healed. The lover fell sick; he was healed by the beloved, who reminded him of his virtues and honorings.

2. - Digues, foll: què és solitudo?
Respòs:
- Solaç e companyia d'amic e amat.
- E què és solaç e companyia?
Respòs que solitudo estant en coratge d'amic qui no membra mas tan solament son amat.
2. - Tell me, fool one: what is solitude?
He replied:
- It is solace and company of lover and beloved.
- And what is solace and company?
He answered it was solitude in the courage of the lover, who thinks of nothing but his beloved.

3. Qüestió fo feta a l'amic:
- On és major perill: en sostenir treballs per amor, o benanances?
Acordà's l'amic ab son amat, e dix que perills per malanances són per impaciència, e perills per benanances són per desconeixença.
3. A question was asked to the lover:
- Where is the greatest danger: in enduring hardship for love, or in enjoying love's rewards?
The lover agreed with his beloved, and said that danger in misfortune comes from impatience, and danger in prosperity comes from mindlessness.

4. Solvé l'amat amor, e llicencià les gents que en prenguessen a tota llur volentat; e a penes atrobà amor qui la metés en son coratge. E per açograve; plorà l'amic e hac tristícia de la deshonor que amor pren sajús enfre nós, per falses amadors e per hòmens desconeixents. 4. Love was freed by the beloved, who gave license to the people to take from her as much as they wished; and hardly any people were found who would place love in their courage. And hence the lover cried and was sad for the dishonor for the dishonor that love is given down here among us, by false friend and mindless men.

5. Aucí amor en lo coratge de son vertader amic totes coses, per ço que hi pogués viure e caber; e hagra mort l'amic si no hagués membrança de son amat. 5. Love slayed everything in the courage of his true lover, so that she could live and fit there; and the lover would have died had he not had remembrance of his beloved.

6. Havia en l'amic dos pensaments: la un cogitava tots jorns en l'essència e en les virtuts de son amat; e l'altra cogitava en les obres de son amat. E per açò era qüestió qual pensament era pus llugorós, pus agradable a l'amat e a l'amic. 6. Two thoughts were in the lover: one meditated every day on the essence and the virtues of his beloved; and the other meditated on the deeds of his beloved. Whereby it was wondered which thought was the most brilliant, the most pleasant to the beloved and the lover.

7. Morí l'amic per força de gran amor. Soterrà'l en sa terra l'amat, en la qual fo l'amic ressuscitat. E és qüestió l'amic de qual reebé major do. 7. The lover died by the strength of great love. He was buried in his land by the beloved, where the lover was resurrected. And it is wondered which act the lover received the greatest gift from.

8. En la presó de l'amat eren malanances, perills, llanguiments, deshonors, estranyedats, per ço que no embargassen son amic a lloar sos honraments e a enamorar los hòmens qui l'han en menyspreament. 8. In the jail of the beloved were misfortune, danger, sadness, dishonor, strangement, so that they would not hinder his lover from praising the beloved's honorings and from inspiring love in the men who had him in despise.

9. Estava l'amic un dia denant molts hòmens que son amat havia en est món massa honrats, per ço cor lo deshonraven en llurs pensaments. Aquells menyspreaven son amat e escarnien sos servidors. Plorà l'amic, tirà sos cabells, baté sa cara e rompé sos vestiments; e cridà altament:
- Fo anc fet tan gran falliments com menysprear mon amat?
9. The lover was once in the presence of many men who had been excessively honored by his beloved, since they disgraced him in their thoughts. They despised their beloved and they scorned his servants. The lover cried, pulled his hair, beated his face and tore his clothes; and he loudly shouted:
- Were such great wrongs ever done as despising my beloved?

10. - Digues, foll: vols morir?
Respòs que:
- Hoc, en los delits d'aquest món e en los pensaments dels maleïts qui obliden e deshonren mon amat; en los quals pensaments no vull ésser entès ni volgut, pus que no hi és mon amat.
10. - Tell me, fool one: do you want to die?
He replied:
- Yes, in the pleasures of this world and in the thoughts of the damned ones who omit and dishonor my beloved; in which thoughts I do not want to be understood or wanted, for my beloved is not in them.

11. - Si tu, foll, dius veritat, seràs per les gents ferit, e escarnit, reprès, turmentat e mort.
Respòs:
- Segons aitals paraules, se segueix que si deia falsies, fos lloat, amat, servit, honrat per les gents, e defès dels amadors de mon amat.
11. - If you, crazy one, tell the truth, you will be wounded, scorned, reprimanded, tormented, and slayed by the people.
He replied:
- According to these words, it follows that if I told falsity, I would be praised, loved, served, honored by the people, and defended from the friends of my beloved.

12. Falses lloadors blasmaven un dia l'amic en presència de son amat. Havia l'amic paciència, e l'amat justícia, saviea, poder. E l'amic amà més ésser blasmat e reprès, que ésser negú dels falses blasmadors. 12. False preachers were blaming one day the lover in the presence of his beloved. The lover had patience, and the beloved had justice, wisdom and power. And the lover preferred to be blamed and told off, than to be any of the false accusers.

13. Sembrava l'amat diverses sements en lo cor de son amic, d'on naixia, e fullava, e floria e granava el fruit tan solament. E és qüestió si d'aquell fruit poden néixer diverses sements. 13. The beloved sowed various seeds in the heart of his lover, from which the fruit alone was born, sprouted, flowered, and matured. And it is wondered if several different seeds may be born from that fruit.

14. Sobre amor està molt altament l'amat, e dejús amor està molt baixament l'amic. E amor, qui està en lo mig, davalla l'amat a l'amic, e puja l'amic a l'amat. E del davallament e pujament, viu e pren començament l'amor per la qual llangueix l'amic e és servit l'amat. 14. Over love the beloved stands very highly, and under love the lover is placed very lowly. And love, who is in between, descends the beloved to the lover, and raises the lover to the beloved. And out of this descend and this rise, the love, which the lover languishes from and the beloved is served by, begins and lives.

15. A la dreta part d'amor està l'amat, e l'amic està a la sinestra; e per açò, sens que l'amic no pas per amor, no pot pervenir a son amat. 15. On the right of love stands the beloved, and the lover is on the left; and therefore, without passing through love, the lover cannot attain his beloved.

16. E denant amor està l'amat e detràs l'amat està l'amic. E per açò l'amic no pot pervenir a amor tro que ha passats sos pensaments e sos desirers per l'amat. 16. And ahead of love is the beloved and behind the beloved is the lover. And this is why the lover cannot attain love until his thoughts and his wishes have passed through the beloved.

17. Fa l'amat a son amic tres semblants a si mateix amats, en honraments e valors. E enamora's l'amic de tots tres egualment, jacsia que l'amor sia una tan solament, a significancça de la unitat, una en tres amats essencialment. 17. The beloved makes for the lover three beloved ones like himself, in honorings and in values. And the lover is equally in love with all three, even though love is only one, as in the meaning of unity, essentially one in three beloved ones.

18. Vestí's l'amat del drap on era vestit son amic, per ço que fos son companyó en glòria eternalment. E per açò l'amic desirà tots jorns vermells vestiments, per ço que el drap sia mills semblant als vestiments de son amat. 18. The beloved clothed himself in the same dress as his lover, to be eternally his companion in glory. Hence the lover wished to dress in red every day, so that the cloth is more like that of his beloved.

19. - Digues, foll: què faïa ton amat ans que el món fos?
Respòs:
- Covenia's a ésser per diverses propietats eternals, personals, infinides, on són amic e amat.
19. - Tell me, fool one: what was your beloved doing before the world existed?
He answered:
- He must have existed owing to several properties that are eternal, personal, infinite, in which the lover and the beloved are present.

20. Plorava e havia tristícia l'amic com veia a los infeels innorantment perdre son amat; e alegrava's en la justícia de son amat, que turmentava aquells qui el coneixien e li eren desobedients. E per açò fo-li feta qüestió qual era major: o sa tristícia, o sa alegrança, ni si havia major benanança com veia honrar son amat, o major malanança com lo veia deshonrar. 20. The lover cried and was sad to see the infidels lose their beloved in their ignorance; and he rejoiced in the justice of his beloved, who tormented those who knew him and were disobedient to him. And hence, he was asked which was the greatest one: his sadness or his rejoicing; and his fortune to see his beloved honored, or his misfortune to see him dishonored.

21. Esguardava l'amic son amat en la major diferència e concordança de virtuts, e en la major contrarietat de virtuts e de vicis, e en ésser perfecció, qui es covenen pus fortment sens defalliment e no ésser, que ab defalliment e ab no ésser. 21. The lover gazed at his beloved in the greatest differentiation and concordance of virtues, and in the greatest opposition of virtues and vices, and in being perfection, which better suit each other without disheartening and without no-being, than with disheartening and no-being.

22. Los secrets de son amat veia l'amic, per diversitat, concordança, qui li revelaven pluralitat, unitat en son amat, per major conveniment d'essència sens contrarietat. 22. The lover saw the secrets of his beloved by diversity, concordance, which revealed to him plurality, unity in his beloved, for the greater suitability of essence without conflict.

23. Digueren a l'amic que si corrupció, qui és contra ésser en ço qui és contra generació, qui és contra no ésser, era eternalment corrompent corromput, impossible cosa seria que no ésser ni fi se concordàs ab la corrupció ni el corromput. On, per estes paraules, l'amic viu en son amat generació eternal. 23. The lover was told that if corruption, which is against being inasmuch as it is against generation, which is against no-being, were eternally corrupting the corrupted, it would be impossible for either no-being or end to agree with corruption or the corrupted. Whereby, through these words, the lover saw in his beloved eternal generation.

24. Si fos falsetat ço per què l'amic pot més amar son amat, fóra veritat ço per què l'amic no pot tant amar son amat; e si açò fos enaixí, seguira's que defalliment fos de major e de veriatat en l'amat, e hagra en l'amat concordança de falsetat e menor. 24. If falsehood were that through which the lover can better love his beloved, then truth would be the reason why the lover cannot love his beloved best; and this being the case, failure of the major and of thruth would follow in the beloved, and in him there would be concordance of falsehood and the minor.

25. Lloava l'amic son amat, e deia que si son amat ha major possibilitat a perfecció e major impossibilitat a imperfecció, cové que son amat sia simple, pura, actualitat en essència e en operació. On, dementre que l'amic enaixí lloava son amat, li era revelada la trinitat de son amat. 25. The lover praised his beloved, and he said that inasmuch as his beloved has the greatest possibility of perfection, and the greatest impossibility of imperfection, it suits his beloved to be simple, pure realization in essence and in operation. Whereby, while the lover was praising his beloved in this way, the trinity of his beloved was being revealed to him.

26. Veia l'amic en nombre d'un o de tres major concordança que en altre nombre, per ço cor tota forma corporal venia de no ésser a ésser per lo nombre damunt dit. E per açò l'amic esguardava la unitat e la trinitat de son amat per la major concordança de nombre. 26. The lover saw in the numbers one or three a greater concordance than in other numbers, because every corporal form came from no-being to being through the above said numbers. And hence the lover watched the unity and the trinity of his beloved by means of the greater concordance of number.

27. L'amic lloava lo poder, e el saber e el voler de son amat, qui havien creades totes coses, enfora pecat; lo qual pecat no fóra sens lo poder, e el saber e el voler de son amat; al qual pecat no són ocasióo lo poder, ni el saber ni el voler de son amat. 27. The lover praised the power, the knowledge, and the will of his beloved, which had created everything except for sin; which sin would not exist without the power, the knowledge and the will of his beloved; which sin is not brought about by neither the power, nor the knowledge, nor the will of his beloved.

28. Lloava e amava l'amic son amat com l'havia creat e li havia donades totes coses; e lloava'l e amava'l com li plac pendre sa semblança e sa natura. E d'açò cové ésser feta qüestió qual llaor e amor deu haver major perfecció. 28. The lover praised and loved his beloved for having created him and given everything to him; and he praised and loved him because he was pleased to have taken his resemblance and his nature. And one should ask which of these acts of praise and love has the greatest perfection.

29. Temptà amor l'amic de saviesa, e féu-li qüesti$oacute; si l'amat l'amava més en pendre sa natura o en recrear-lo. E l'amic fo embarbesclat, tro que respòs que la recreació se convenc a esquivar malanança, e l'encarnació a donar benanança. E de la responsió fo feta altra qüestió: qual fo major amor. 29. The lover was tempted by love with his wisdom, and was asked if the beloved was loving him more by taking his nature, or by recreating him. And the lover was puzzled, till he answered that recreation was needed to avoid misfortune, and incarnation was needed to give his blessing. And from the answer another question arose: which was the greatest love.

30. Anava l'amic demanar almoina per les portes, per ço que remembràs l'amor de son amat a sos servidors, e per ço que usàs d'humilitat, pobretat paciència, qui són coses agradables a son amat. 30. The lover went asking for alms by the doorsteps to remind the love of his beloved to his servants, and to make use of humility, poverty and patience, which are pleasant to his beloved.


miralda@ieec.uab.es Jordi Miralda Escudé

Home My homepage

Home Book of the Lover and the Beloved