Llibre d'Amic e Amat

           

Book of the Lover and the Beloved

Octubre

           

October

 

Ramon Llull

Translated by Jordi Miralda Escudé
 


Pitgeu en el dia del mes per anar a la metàfora d'avui: Click on today's date to go to the prayer of the day:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


 
1. Demanaren perdó a l'amic per amor de son amat; e l'amic no tan solament perdonà ans los donà si mateix e sos béns. 1. The lover was asked for forgiveness for the love of his beloved; and the lover not only forgave, but he gave himself and his estate as well.

2. Ab llàgremes de sos ulls recontava l'amic la passió e la dolor que son amat sostenc per sa amor; e ab tristícia, pensaments, escrivia les paraules que deia; e ab misericòrdia, esperança, se conhortava. 2. With tears in his eyes the lover narrated the passion and the pain that his beloved endured for his love; and with sadness and thoughts, he wrote the words he was uttering; and with grace and hopefulness, he was comforted.

3. L'amat e amor vengren veer l'amic qui dormia. L'amat cridà a son amic, e amor lo despertà. E l'amic obeí a amor, e respòs a son amat. 3. The beloved and love came to see the lover, who was sleeping. The beloved called his lover, and love awoke him. And the lover obeyed love, and he answered to his beloved.

4. Nodria l'amat son amic a amar; e amor ensenyava-li a perillar, e paciència l'adoctrinava con sostengués treballs per l'amor d'aquell a qui s'és donat per servidor. 4. The lover was nourished by his beloved to love; and love taught him to confront danger, and patience educated him to sustain hardship for the love of that one to whom he had given himself as servant.

5. Demanava l'amat a les gents si havien vist son amic, e ells demanaren-li les calitats de son amic; e l'amat dix que son amic era ardit, temerós, ric e pobre, alegre, trist, consirós, e llanguia tots jorns per sa amor. 5. The beloved asked the people if they had seen his lover, and they asked him for the qualities of his lover; and the beloved said that his lover was bold, fearful, wealthy and poor, joyous, sad, thoughtful, and that he grieved every day for his love.

6. E demanaren a l'amic si volia vendre son desirer; e ell respòs que venut l'havia a son amat per un tal diner que tot lo món ne poria ésser comprat. 6. And the lover was asked if he wanted to sell his wish; and he answered he had sold it to his beloved for a kind of money that could buy all the world.

7. - Preïca, foll, e digues paraules de ton amat. Plora, dejuna!
Renuncià al món l'amic, e anà cercar son amat ab amor, e lloava-lo en aquells llocs on era deshonrat.
7. - Do pray, you crazy one, and speak words about your beloved. Do cry out, do fast!
The lover renounced the world, and he went searching for his beloved with love, and he praised him in those places where he was dishonored.

8. Bastia e obrava l'amic una bella ciutat on estegués son amat. Ab amor, pensaments, plants, plors e llanguiments l'obrava; e ab plaers, esperança, devoció, l'ornava; e ab fe, justícia, prudència, fortitudo, temprança, la guarnia. 8. The lover built and worked on a beautiful city where his beloved would dwell. With love, thoughts, plants, cries and sorrows, he constructed it; and with pleasure, hopefulness, devotion, he adorned it; and with faith, justice, caution, fortitude, temperance, he garnished it.

9. Bevia l'amic amor en la font de son amat, en la qual l'amat llavà los peus a son amic, qui moltes vegades ha oblidats, menyspreats, sos honraments; per què lo món és en defalliment. 9. The lover drank love in the fountain of his beloved, in which the beloved washed his lover's feet, who has often forgotten and neglected his principles; whereby the world is in failure.

10. - Digues, foll: què és pecat?
Respòs:
- Entenció girada e enversada contra la final entenció e raó per què mon amat ha creades totes coses.
10. - Tell me, fool: what is sin?
He replied:
- It is intention reversed and turned against the final intention and reason for which my beloved has created everything.

11. Veia l'amic que el món és creat, com sia cosa que eternitat se convenga mills ab son amat, qui és essència infinida en granea e en tota perfecció, que ab lo món, qui ha cantitat finida. E, per açò, en la justícia de son amat veia l'amic que l'eternitat de son amat cové ésser davant a temps e a cantitat finida. 11. The lover saw that the world is created on account that eternity is better suited to his beloved, who is infinite essence in greatness and in all perfection, than with the world, which is of finite quantity. And therefore, in the justice of his beloved, the lover saw that his beloved's eternity must prevail over time and over finite quantity.

12. Escusava l'amic son amat a aquells qui deien que el món és eternal, dient que son amat no hagra justícia perfeta si no retés a cascuna ànima son cors; a lo qual no fóra bastant lloc ni matèria ordial; ni el món no fóra ordenat a una fi tan solament si fos eternal; e si no ho fos, defallira en son amat perfecció de volentat, saviea. 12. The lover defended his beloved from those who said the world is eternal by saying that his beloved would not have perfect justice if he did not deliver to each soul its body, to which body neither place nor prime matter would be enough; and the world would not be directed toward one end only if it were eternal; and if it were not directed toward one end, perfection of will and knowledge would fail in his beloved.

13. - Digues, foll: en què has coneixença que la fe catòlica sia vera, e la creença dels jueus e dels sarraïns sien en falsetat e error?
Respòs:
- En les deu condicions del Llibre del gentil e dels tres savis .
13. - Tell me, you fool: what gives you the knowledge that the catholic faith is true, and the beliefs of the jews and the moors is in falsehood and error?
He replied:
- Through the ten conditions of the Book of the Gentle and the three wise men .

14. - Digues, foll: en què comença saviea?
Respòs:
- En fe e en devoció, qui són escala on puja l'enteniment entendre los secrets de mon amat.
- E fe e devoció, d'on han començament ?
Respòs:
- De mon amat, qui inlumena fe e escalfa devoció.
14. - Tell me, fool one: what does wisdom start from?
He replied:
- From faith and devotion, which are a ladder where intelligence climbs on to understand the secrets of my beloved.
- And how about faith and devotion, where do they start from?
He replied:
- From my beloved, who enlightens faith and warms up devotion.

15. Demanaren a l'amic qual cosa era major: o possibilitat, o impossibilitat. Respòs que possibilitat era major en creatura, e impossibilitat en son amat; con sia cosa que possibilitat e potència se concorden, e impossibilitat e actualitat. 15. The lover was asked which one was greater: possibility or impossibility. He replied that possibility is greater in creation, and impossibility in his beloved; because possibility and potentiality are concordant, and so are impossibility and actuality.

16. - Digues, foll: qual cosa és major: o diferència, o concordança ?
Respòs que, fora son amat, diferència era major en pluralitat, e concordança en unitat, mas en son amat eren eguals en diferència e unitat.
16. - Tell me, fool one: which one is greater, difference or concordance?
He replied that, except in his beloved, difference was greater in plurality, and concordance in unity, but in his beloved they are equal in difference and unity.

17. - Digues, amador: què és valor?
Respòs que lo contrari de la valor d'aquest món, la qual és desirada per los falsos amadors vanagloriosos, qui volen valer havents desvalor e per ´sser perseguidors de valor.
17. - Tell me, loving one: what is worthiness?
He answered that it is the opposite of this world's worth, which is desired by the false, vain lovers, who wish to be worthy while possessing worthlessness, and to be persecutors of worthiness.

18. - Digues, foll: has vist home qui sia orat?
Respòs que ell havia vist un bisbe qui havia a sa taula molts anaps e moltes escudelles e talladors d'argent, e havia en sa cambra moltes vestedures e gran llit, e en ses caixes molts diners; e a la porta de son palau havia pocs pobres.
18. - Tell me, fool one: have you seen any man who is mad?
He replied he had seen a bishop who had in his table many cups, bowls and silver cutlery, and who had in his bedroom many robes and a great bed, and in his chests a lot of money; and at the door of his palace there were but few paupers.

19. - Foll: saps què és viltat?
- Vils pensaments.
- E què és lleialtat?
- Temor de mon amat, nada de caritat e de vergonya, qui tem blasme de les gents.
- E què és honrament?
Respòs:
- Cogitar mon amat, e desirar e lloar sos honraments.
19. - Fool one: do you know what vileness is?
- Vile thoughts.
- And what is loyalty ?
- It is fear of my beloved, born from charity and shyness, which is afraid of the blame of the people. - And what are honorings?
He replied:
- To meditate of my beloved, and to wish and pray for his honorings.

20. Los treballs e les tribulacions que l'amic sostenia per amor, l'alteraren e l'enclinaren a impaciència; e reprès-lo l'amat ab sos honraments e ab sos prometiments, dient que poc sabia d'amor qui s'alterava per maltrets ni per benanança. Hac l'amic contrició e plors, e pregà son amat qui li retés amors. 20. The lover was altered and was led to impatience by the trouble and tribulations he was sustaining for love; and the beloved reprimanded him with his honorings and his promises, by saying that whoever is altered by either setbacks or bliss knows little of love. The lover cried and repented, and he prayed to his beloved to deliver love to him.

21. - Foll, digues: què és amor?
Respòs que amor és aquella cosa qui los francs met en servitud e a los serfs dóna llibertat. E és qüestió a qual és pus prop amor: o a llibertat, o a servitud.
21. - Fool one, tell me: what is love?
He replied that love is that thing that places the free ones into servitude and gives freedom to the servants. And it was wondered which one love is closest to: freedom, or servitude.

22. Cridava l'amat son amic, e ell li responia dient:
- Què et plau, amat qui est ulls de mos ulls, e pensaments de mos pensaments, e compliment de mos compliments, e amor de mes amors, e encara començament de mos començaments?
22. The beloved was calling his lover, and he answered him saying:
- What is it that pleases you, my beloved, you who are eyes of my eyes, and thought of my thoughts, and fulfillment of my fulfillments, and love of my loving acts, and even beginning of my beginnings?

23. - Amat - deia l'amic -, a tu vaig e en tu vaig, car m'apelles. Contemplar vaig contemplació, ab contemplació de ta contemplació. En ta virtut só, e ab ta virtut venc, d'on prenc vertut. Salut-te ab ta salutació, qui és ma salutació en ta salutació, de la qual esper salutació perdurable en benedicció de ta benedicció, en la qual beneït són en ma benedicció. 23. - Beloved - the lover said -, I go to you and I go in you, for you are calling me. I go to contemplate contemplation, by contemplation of your contemplation. I am in your virtue, and I come with your virtue, whereby I obtain virtue. I greet you in your greeting, which is my greeting in your greeting, from which I expect a lasting greeting in blessing of your blessing, in which I am blessed in my blessing.

24. Alt est, amat, en tes altees, a les quals exalces ma volentat, exalçada en ton exalçament ab ta altea, qui exalça en mon remembrament mon enteniment, exalçat en ton exalçament, per conèixer tos honraments e per ço que la volentat n'haja exalçat enamorament e la memòria n'haja alta remembrança. 24. You are high, my beloved, in your highness, to which you exalt my will, which is exalted in your exalting with your highness, which exalts in my remembrance my understanding, which is exalted in your exalting to come to know your principles, so that its love may be exalted by the will and memory may have it in high remembrance.

25. - Glòria est, amat, de ma glòria;; e ab ta glòria e en la glòria, dónes glòria a ma glòria, qui ha glòria de ta glòria. Per la qual tua glòria, me són glòria egualment los treballs e los llanguiments qui em vénen per honrar ta glòria ab los plaers e els pensaments qui em vénen de ta glòria. 25. - You are, beloved, glory of my glory, and with your glory and in glory you give glory to my glory, which is glorious of your glory. And for this glory of yours, the trouble and grief that came to me to honor your glory are equally glorious to me as the pleasure and thoughts, that come to me from your glory.

26. - Amat: en lo carçre d'amor me tens enamorat ab tes amors, qui m'han enamorat de tes amors, per tes amors e en tes amors. Cor àls no est mas amors, en les quals me fas estar sol e ab companyia de tes amors e de tos honraments. Car tu est sol en mi sol, qui són solitari ab mos pensaments, con la solitat tua, sola en honors, m'haja sola a lloar e honrar ses valors sens temor dels desconeixements qui no t'han sol en llurs amors. 26. - Beloved: in the prison of love you are holding me in love with your love, which has enamored me of your love, for your love and in your love. Because you are nothing but love, in which you make be alone and in the company of your love and your honorings. Because you are alone in me being alone, me lonely with my thoughts, like your own solitude, which is alone in honors and is the only one whose values I praise and honor without fear of the misunderstandings that do not have you alone in their love.

27. Solaç est, amat, de solaç; perquè en tu assolaç mos pensaments ab ton solaç, qui és solaç e confort de mos llanguiments e de mes tribulacions, qui són tribulades en ton solaç con no assolaces los innorants ab ton solaç e con los coneixents de ton solaç no enamores pus fortment a honrar tos honraments. 27. You are solace, my beloved, of solace; because I console my thoughts in your solace, which is solace and comfort of my sorrows and my tribulations, which are distressed in your solace when you do not console the ignorant with your solace, and when you do not more strongly engage those knowledgeable of your solace to honor your principles.

28. Clamava's l'amic, a son senyor, de son amat, e a son amat de son senyor. Deien lo senyor e l'amat:
- Qui fa en nóos departiment, qui som una cosa tan solament ?
Responia l'amic e deia que pietat de senyor e tribulació per amat.
28. The lover complained to his lord about his beloved, and to his beloved about his lord. The lord and the beloved said:
- Who is driving separation into us, we who are only one?
The lover answered, and said it was grace from the lord and tribulation from the beloved.

29. Perillava l'amic en lo gran pèlag d'amor, e confiava's en son amat, qui li acorria ab tribulacions, pensaments, llàgremes e plors, sospirs e llanguiments, per ç cor lo pèlag era d'amors, e d'honrar ses honors. 29. The lover was in danger in the great sea of love, and he trusted his beloved, who came to his rescue with tribulations, thoughts, tears and plants, sighs and sorrows, since the sea was one of love and of honoring his principles.

30. Alegrava's l'amic cor era son amat, cor per son ésser és tot altre ésser esdevengut, e sostentat, e obligat, e sotsmès a honrar, servir, l'ésser de son amat, qui per null ésser no pot ésser delit, ni encolpat, ni minvat ni crescut. 30. The lover rejoiced in the existence of his beloved because through his being all beings are realised, and sustained, and bound, and subdued to honor and to serve the being of their beloved, who cannot be pleased, blamed, lessened or grown by any other being.

31. - Amat: en la tua granea fas grans mos desirers, e mos pensaments, e mos treballs; cor tant és gran, que tota res és gran que de tu ha membrança, e enteniment e plaer; e ta granea fa poques totes coses qui són contra tos honraments, manaments. 31. - Beloved: in your magnificence you magnify my desires, my thoughts and my troubles; for your magnificence is so great, that everything that has remembrance, understanding and pleasure from you is great; and your greatness belittles everything that is against your principles and commands.

Jordi Miralda Escudé ( miralda@ieec.uab.es)

Home My homepage