Llibre d'Amic e Amat

           

Book of the Lover and the Beloved

Novembre

           

November

 

Ramon Llull

Translated by Jordi Miralda Escudé
 


Pitgeu en el dia del mes per anar a la metàfora d'avui: Click on today's date to go to the prayer of the day:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


 
1. - Eternalment comença, e ha començat e començarà mon amat; e eternalment no comença ni ha començat ni començarà . E aquests començaments no són contradicció en mon amat, per ço cor és eternal, e ha en si unitat e trinitat. 1. - My beloved is eternally begun, and has begun and will begin eternally; and he does not begin nor he began nor will begin eternally. And these beginnings are not contradiction in my beloved, because it is eternal, and he includes unity and trinity.

2. - Lo meu amat és un, e en sa unitat s'uneixen en una volentat mos pensaments e mes amors; e la unitat de mon amat abasta a totes unitats e a totes pluralitats; e la pluralitat qui és en mon amat abasta a totes unitats e pluralitats. 2. - My beloved is one, and in his unity my will and my thoughts and my loving acts are united; and the unity of my beloved encompasses all unity and all plurality; and the plurality that is in my beloved encompasses all unity and all plurality.

3. - Sobirà bé és lo bé de mon amat, qui és bé de mon bé; cor és bé mon amat sens altre bé, cor si no ho fos, mon bé fóra d'altre bé sobirà. E cor no ho és, sia doncs tot lo meu bé despès en esta vida, a honrar lo sobirà bé, cor enaixí cové. 3. - Supreme goodness is the goodness of my beloved, who is goodness of my goodness; for my beloved is goodness without any other good, for were he not, my goodness would be of another supreme good. And since it is not, let all of my goodness spent in this life be dedicated to honor the supreme good, as it should.

4. - Si tu, amat, saps mi pecador, sí et fas tu piadós e perdonador. E per ço que saps en tu est mellor que mi, doncs jo sé en tu perdó e amor, pus que tu fas saber a mi contrició, e dolor, e desire de prendre mort per lloar ta valor. 4. - Even though you know me, beloved, a sinner, you make yourself merciful and forgiving. And because what you know in yourself is better than myself, thereby the better I come to know forgiveness and love in you the more you let me know contrition, and grief, and desire to encounter death to praise your worth.

5. - Lo teu poder, amat, me pot salvar per benignitat, pietat e perdó, e pot-me damnar per justícia e per colpes de mos falliments. Complesca ton poder ton voler en mi; cor tot és compliment, sia que em dons salvació o damnament. 5. - Your power, my beloved, may save me by graciousness, piety and forgiveness, and may condemn me by justice and by guilt in my mistakes. Let your power fulfill your will in me; for everything is plenitude, whether you give me salvation or damnation.

6. - Amat: veritat visita la construcció de mon cor, e puja aigua a mos ulls com ma volentat l'ama; e cor la tua veritat és sobirana, puja veritat sajús ma volentat, a honrar tos honraments, e davalla-la a desamar mos defalliments. 6. - Beloved: truth visits the construction of my heart, and raises water to my eyes because she is loved by my willpower; and since your truth is supreme, truth lifts my will to honor your principles, and lowers it to dislike my failings.

7. Anc ver no fo ço en què mon amat no fo, e fals és ço en què mon amat no és, e fals serà ço en què mon amat no serà. E per açò de necessitat és que sia veritat tot quant serà, ni fo, ni és, si mon amat hi és, e per açò fals és qui és en ver on mon amat no és, sens que no se'n segueix contradicció. 7. That which my beloved was not in was never true, and false is that which my beloved is not in, and false will be that which my beloved will not be in. And therefore everything that will be, or was, or is, must be truth if my beloved is there; and hence, false is the one who is in some truth where my beloved is not, with no contradiction being implied.

8. Creà l'amat e destruí l'amic. Jutjà l'amat, plorà l'amic. Recreà l'amat, glorià l'amic. Fení l'amat sa operació, e romàs l'amic eternalment en companyia de son amat. 8. The beloved created and the lover destroyed. The beloved judged, the lover cried. The beloved recreated, and he glorified the lover. The beloved finished his operation, and the lover remained eternally in the company of his beloved.

9. Per les carreres de vegetació, e de sentiment, e d'imaginació, e d'enteniment, volentat, anava l'amic cercar son amat; e en aquelles carreres havia l'amic perills e llanguiments per son amat, per ço que exalçàs son enteniment e sa volentat a son amat, qui vol que els seus amadors l'entenen a l'amen altament. 9. Along the paths for vegetating, and for feeling, imagination, understanding, willingness, the lover went searching for his beloved; and in those paths the lover endured danger and sorrow for his beloved to exalt his intelligence and willpower to his beloved, who wants his lovers to understand and love him highly.

10. Mou-se l'amic a ésser per l'acabament de son amat, e mou-se a no ésser per son defalliment. E per açò és qüestió qual dels dos moviments han major apoderament en l'amic naturalment. 10. The lover is moved to being by the perfection of his beloved, and he is moved to no-being by his enfeeblement. And hence one wonders which of the two movements naturally holds the greatest power in the lover.

11. - Posat m'has, amat, enfre mon mal e ton b´. A la tua part sia pietat, misericòrdia, paciència, humilitat e perdó, ajuda e restaurament; a la mia part sia contrició, perseverança, membrança, ab sospirs, llàgremes e plors, de la tua santa passió. 11. - You have placed me, my beloved, between my wrong and your goodness. Let there be on your part piety, mercy, patience, humility and forgiveness, help and healing; let there be on my part contrition, perseverance, remembrance, with sighs, tears and weeping coming from your holy passion.

12. - Amat qui em fas amar: si no m'ajudes, per què em volguist crear ? Ni per què per mi portest tantes llangors, ni sostenguist tan greu passió ? Pus tant m'has ajudat a exalçar, ajuda'm, amat, a davallar, a membrar, aïrar, mes colpes e mos defalliments, per ço que mills mos pensaments pusquen pujar a desirar, honrar, lloar tes valors. 12. - Beloved, you who makes me love: if you are not helping me, why did you want to create me ? And why did you endure so much grief for me, and bear so severe a passion ? Since you have helped me to rise so much, please help me, my beloved, to come down, to remember, to despise my offences and my failures, so that my thoughts may better rise to desire, to honor, to praise your worth.

13. - Mon voler has fet franc a amar tos honraments, e a menysprear tes valors, per ço que pusques a mon voler muntiplicar tes amors. 13. - You have made my will free to love your honor, and to undervalue your worth, so that you may multiply your love in my will.

14. - En aquesta llibertat has, amat, perillada ma volentat. Amat: en aquest perill deus remembrar ton amic, qui de sa volentat franca trau servitud a lloar tes honors e a muntiplicar en son cors llanguiments e plors. 14. - By means of this freedom you have put, my beloved, my willpower in danger. Beloved: in this danger you ought to remember your lover, who obtains from his free will the servitude to praise your honorings and to multiply in his heart sorrows and weepings.

15. - Amat: anc de tu en ton amic no venc colpa ni falliment, ni en ton amic compliment sens ton do e perdó. E doncs, pus l'amic t'ha en aital possessió, no l'hages en oblit en ses tribulacions ni en son perillament. 15. - Beloved: no guilt or failing in your lover ever came from you, nor did any fulfillment reach your lover without your gift and forgiveness. Therefore, since the lover is possessed of you in this way, do not forget him in his trouble and endangerement.

16. - Amat, qui en un nom est nomenat hom e Déu! En aquell nom, Jesucrist, te vol ma volentat home de Déu; e si tu, amat, has tant honrat ton amic sens sos mèrits, en nomenar e voler ton nom, per què no honres tants hòmens innorables qui cientalment no són estats tan colpables al teu nom, Jesucrist, con és estat lo teu amic ? 16. - Beloved, you who are called man and God in one name! In that name, Jesus Christ, my will wants you to be man of God; and if you, beloved, have so much honored your lover without his merit in the way he calls and wishes your name, why do you not honor so many ignorant men who have not knowingly been so guilty toward your name, Jesus Christ, as your lover has been ?

17. Plorava l'amic, e deia a son amat aquestes paraules:
- Amat, no fuist anc avar ni còbeu al teu amic en donar ésser, ni en recrear-lo, ni en donar-li moltes creatures a son servii. Doncs, d'on vendria, amat, que tu, qui est sobirana llibertat, fosses avar a ton amic, de plors, pensaments, llanguiments, saviea e amors, a honrar tes honors ? E per açò, amat, lo teu amic te demana vida llonga, per tal que pusca reebre de tu molts dels dons damunt dits.
17. The lover was crying, and he spoke to his beloved in these words:
- Beloved, you were never mean or greedy toward your lover in giving him being, in recreating him, or in providing many creatures to his service. So how could you, my beloved who are supreme freedom, ever be mean to your lover in giving him weepings, thoughts, sorrows, wiseness and love to honor your glory ? Therefore, my beloved, your lover asks you for a long life, so he may receive from you many of the above said gifts.

18. - Amat: si tu ajudes als hòmens justs de llurs mortals enemics, ajuda a muntiplicar mos pensaments en desirar tes honors; e si tu ajudes als hòmens injusts, com recobren justícia, ajuda al teu amic com faça de sa volentat sacrifici a ta llaor, e de son cors, a testimoni d'amor per via de martire. 18. - Beloved: if you help the just men from their mortal enemies, help to multiply my thoughts to desire your honorings; and if you help the unjust men to recover justice, help your lover to sacrifice his will for your praising, and to sacrifice his body to be testimony of love by way of martyrdom.

19. - No ha mon amat diferència en humilitat, humil, humilitat, cor tot és humilitat en pura actualitat. E per açò l'amic reprèn ergull, qui vol pujar a son amat aquells qui en est món la humilitat de mon amat a tant honrats, e ergull los ha vestits d'hipocresia, vanaglòria, vanitats. 19. - There is no difference in my beloved between humbleness, the humble one, and the humbling one, for everything is humbleness in pure reality. And therefore the lover rebukes pride, who wants to raise to their beloved those who have been so greatly honored by my beloved's humility and who have been dressed up by pride in hipocrisy, vileness, vanity.

20. Humilitat ha humiliat l'amat a l'amic, per contrició; e sí es féu per devoció. E és qüestió en qual d'ambdues l'amat fos pus fortment humilitat a l'amic. 20. Humility humbled the beloved down to the lover, by contrition; and it was done by devotion too. And it is questioned in which of the two the beloved was most strongly humbled down to the lover.

21. Hac l'amat, per sa perfecció, misericòrdia de son amic, e sí hac per les necessitats de son amic. E fo qüestió per qual de les dues raons l'amat perdonà pus fortment les colpes de son amic. 21. The beloved, through his perfection, had mercy for his lover, as well as for the needs of his lover. And it was wondered for which of the two reasons the beloved most strongly forgave the faults of his lover.

22. Pregaven nostra Dona e los àngels e els sants de glòria mon amat; e com remembré l'error en què el món és per desconeixença, membré gran la justícia de mon amat, e gran la desconeixença de sos enemics. 22. Our Lady and the angels and the saints prayed of glory to my beloved; and when I remembered the error the world is in because of ignorance, I remembered well the great justice of my beloved and the great ignorance of his enemies.

23. Pujava l'amic los poders de sa ànima, per escala d'humanitat, gloriejar la divina natura; e per la divinal natura davallava los poders de sa ànima per gloriejar en la humana natura de son amat. 23. The lover raised the power of his soul through a ladder of humanity to glorify the divine nature; and through the divine nature he descended the power of his soul to glorify in the human nature of his beloved.

24. On pus estretes són les vies on l'amic va a son amat, pus amples són les amors; e on pus estretes són les amors, pus amples són les vies. E per açò, en totes maneres ha l'amic per son amat amors e treballs, e llanguiments e plaers e consolacions. 24. The narrower the paths the lover goes on towards his beloved, the wider love is; and the narrower love is, the wider the paths are. And thereby, the lover experiences in every way for his beloved friendship and hardship, and suffering and pleasure and consolation.

25. Ixen amors d'amors, e pensaments de llanguiments, e plors de llanguiments; e entren amors en amors, e pensaments en plors, e llanguiments en sospirs. E l'amat esguarda's son amic, qui ha per sa amor totes aquestes tribulacions. 25. Love comes out of love, and thoughts out of sorrows, and plants out of sorrows, and love comes into love, and thoughts into plants, and sorrows into sighs. And the beloved watches his lover, who for his love goes throught all these tribulations.

26. Tranuitaven e faïen romaries e pelegrinacions los desirers e els remembraments de l'amic en les noblees de son amat, e aportaven a l'amic faiçons, e omplien son enteniment de resplendor, per la qual la volentat muntiplicava ses amors. 26. The desires and remembrances of the lover stayed up at night and made festivals and pilgrimages for the nobleties of his beloved, and furnished shape to the lover, and filled his intelligence with brilliance, for which willpower multiplied his love.

27. L'amic, ab sa imaginació, pintava e formava les faiçons de son amat en les coses corporals, e ab son enteniment les polia en les coses esperituals, e ab volentat les adorava en totes creatures. 27. With his imagination, the lover painted and formed the shapes of his beloved in the bodily things, and with his intelligence he polished them in the spiritual things, and with willpower he adored them in all creatures.

28. Comprà l'amic un dia de plors per altre dia de pensaments, e vené un dia d'amors per altre de tribulacions; e muntiplicaren ses amors e sos pensaments. 28. The lover bought one day of crying for another day of thoughts, and he sold one day of love for another day of tribulations; and his love and his thoughts were multiplied.

29. Era l'amic en terra estranya, e oblidà son amat, e enyorà's de son senyor e sa muller e sos infants, e de sos amics. Mas retornà remembrar son amat, per ço que fos consolat e que la sua estranyedat no li donàs enyorament ni marriment. 29. The lover was in a strange land, and he forgot his beloved, and he yearned for his lord and for his wife and infants and his friends. But he returned to remember his beloved, in order to be comforted and that his strangeness would not give him yearning or melancholy.

30. Oïa l'amic paraules de son amat, en les quals lo veia son enteniment, per ço cor la volentat havia plaer d'aquell oïment; e lo remembrament membrava les virtuts de son amat, e los seus prometiments. 30. The lover was hearing words from his beloved which his intelligence saw him in, because his willpower felt pleasure in that hearing; and his memory remembered the virtues of his beloved, and his promises.

Jordi Miralda Escudé