Llibre d'Amic e Amat

           

Book of the Lover and the Beloved

Març

           

March

 

Ramon Llull

Translated by Jordi Miralda Escudé
 


Pitgeu en el dia del mes per anar a la metàfora d'avui: Click on today's date to go to the prayer of the day:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


 
1. Demanaren a l'amic on començaren primerament ses amors. Respòs que en les noblees de son amat; e que d'aquell començament s'enclinarien a amar si mateix e son proïsme, e en desamar engan e falliment. 1. They asked the lover where his love had started first. He answered it started in the good works of his beloved; and from that beginning, they would be led to love themselves and their kin, and to despise deception and failure.

2. - Digues, foll: si et desamava ton amat, què faries?
Respòs, e dix que amaria per ço que no morís, con sia cosa que desamor sia mort, e amor sia vida.
2. - Tell me, crazy man: what would you do if your beloved were to loath you?
He answered that he would love so that he would not die, since loathing is death, and love is life.

3. Demanaren a l'amic quina cosa era perseverança. Dix que perseverança era benanança e malanança en amic perseverant en amar, honrar, servir son amat en fortitudo, paciència, esperança. 3. The lover was asked what perseverance is about. He said perseverance is about well-being and misfortune in the lover who perseveres in loving, honoring, and serving his beloved with fortitude, patience, hope.

4. Dix l'amic a son amat que el pagàs del temps en què l'havia servit. Comptà l'amat los pensaments, e els desigs, e els plors, e els perills e els treballs que havia sostenguts son amic per sa amor; e afegí en aquell compte, eternal benauirança, e donà si mateix en paga a son amic. 4. The lover asked his beloved to pay him for the time he had served him. The beloved counted the thoughts, the wishes, the weepings, the dangers and the trouble his lover had sustained for his love; and he added to that account eternal blessing, and he gave himself in payment to his lover.

5. Demanaren a l'amic qual cosa era benanança. Respòs que malanança sostenguda per amor. 5. The lover was asked what well-being was about. He answered that it was hardship endured through love.

6. - Digues, foll: quina cosa és malanança?
- Membrança de les deshonors qui són fetes a mon amat, digne de tots honraments.
6. - Tell me, crazy one, what is hardship?
- It is remembrance of the dishonor that is done against my beloved, who is worthy of all honor.

7. Remirava l'amic un lloc en lo qual havia vist son amat, e deia:
- Ah, lloc qui em representes les belles costumes de mon amat! Diràs a mon amat que jo sostenc, per son amor, treball e malanança.
Respòs lo lloc:
- Con en mi era ton amat, soferia per ta amor major treball e malanança que tots los altres treballs ni les altres malanances que amor pot donar a sos servidors.
7. Staring back at a place where he had seen his beloved, the lover said:
- Ah, place which symbolizes to me the beatiful customs of my beloved! You will tell my beloved that I am enduring trouble and hardship for his love.
Answered the place:
- When the beloved was in me, he suffered greater trouble and hardship than all the trouble and hardship that love could give to his servants.

8. Deia l'amic a son amat:
- Tu est tot, e per tot, e en tot, e ab tot. Tu vull tot, per ço que haja e sia tot mi.
Respòs l'amat:
- No em pots haver tot sens que tu no sies de mi.
E dix l'amic:
- Hages-me tot, e jo tu tot.
Respòs l'amat:
- Què haurà ton fill, ton frare e ton pare?
Dix l'amic:
- Tu est tal tot, que pots abundar a ésser tot de cascú qui es dóna a tu tot.
8. The lover was saying to his beloved:
- You are everything, you are for everything, you are in everything, you are with everything. I want everything of you, so that I have everything and everything is in me.
Answered the beloved:
- You cannot have all of me, without being of me.
And the lover said:
- Have me totally, and let me have you whole.
Replied the beloved:
- What will your son have, and your brother, and your father?
Said the lover:
- You are such totality, that you can afford being everything to all who totally give themselves to you.

9. Estec e perllongà l'amic sos pensaments en la granea e en la durabletat de son amat, e no hi atrobà començament, ni mijà ni fi. E dix l'amat:
- Què mesures, foll?
Respòs l'amic:
- Mesur menor ab major, e defalliment ab compliment, e començament ab infinitat, eternitat, per ço que humilitat, paciència, caritat, esperança, ne sien pus fortment en ma membrança.
9. The lover extended and lengthened his thoughts on the greatness and the durability of his beloved, and he did not find in him beginning, middle or ending. And the beloved said:
- What are you measuring, crazy man?
Replied the lover:
- I am measuring inferior with superior, and failure with compliance, and beginning with infinity, eternity, so that humility, patience, charity and hope may more intensely be in my awareness.

10. Les vies d'amor són llongues e breus per ço cor amor és clara, pura, nèdea, vera, subtil, simple, forts, diligent, llugorosa, abundosa de novells pensaments e d'antics remembraments. 10. The paths of love are long and brief, because love is clear, pure, clean, truthful, subtle, simple, strong, diligent, brilliant, plentiful with new thoughts and ancient recollections.

11. Demanaren a l'amic quals són los fruits d'amor. Respòs:
- Plaers, cogitaments, desigs, sospirs, ànsies, treballs, perills, turments, llanguiments. Sens aitals fruits no es lleixa amor tocar a sos servidors.
11. The lover was asked what the fruits of love are. He answered:
- Pleasure, meditation, wishes, sighs, anxiety, difficulties, danger, pain, sorrow. Without these fruits love cannot be touched by his servants.

12. Estaven moltes gents denant l'amic, qui es clamava de son amat com no creixia ses amors; e clamava's d'amor com li donava treballs ni dolors. Escusà's l'amat, dient que los treballs e les dolors d'on acusava amor, eren muntiplicaments d'amors. 12. Many people were with the lover, who was complaining of his beloved that he did not make his love grow; and he complained about love giving him hardship and pain. The beloved excused himself, saying that the hardship and pain he accused love of were the growth of his love.

13. - Digues, foll, com no parles? Ni què és ço en què estàs embarbesclat, consirós?
Respòs:
- En les bellees de mon amat, e en lo ressemblament de les benanances e de les dolors que m'aduen e em donen amors.
13. - Tell me, crazy: why do you not speak? And what is this thing you are brooding over, so thoughtful?
He answered:
- On the beauties of my beloved, and on the resemblance of the good fortune and the pain that bring and give to me love.

14. - Digues, foll: qual cosa fo enans: o ton cor, o amor?
Respòs, e dix que en un temps foren son cor e amor; cor si no ho fossen, lo cor no fóra creat a amar, ni amor no fóra creada a cogitar.
14. - Tell me, crazy: which was earlier, your heart, or love?
He answered, and said his heart and love were at the same time; for had they not been, the heart would not have been created to love, nor would love have been created to cogitate.

15. Demanaren al foll on començà enans sa amor: o en los secrets de son amat, o en revelar-los a les gents. Respòs, e dix que amor no hi fa null departiment, com és en son compliment; cor ab secret té l'amic secret los secrets de son amat, e ab secret los revela, e ab revelació los té secrets. 15. They asked the crazy man where his love had started first: in the secrets of his beloved, or in revealing them to the people. He answered that love makes no difference between the two, as long as it is in compliance, since secretly, the lover keeps the secrets of his beloved secret, and in secret he reveals them, and in revelation he keeps them secret.

16. Secret d'amor sens revelació, dóna passió e llanguiment; e revelar amor dóna temor per frevor. E per açò l'amic en totes maneres ha llanguiment. 16. Secret of love without revelation brings passion and sadness; and to reveal love brings fear through fervor. And this is why the lover is in affliction all the time.

17. Apellà amor sos amadors, e dix-los que li demanaren los dons que li eren pus desirables e pus plaents. E ells demanaren a amor que els vestits e els ornàs de sos afaiçonaments, per ço que fossen a l'amat pus agradables. 17. Love called his lovers, and told them to ask for those gifts that were most desirable and pleasant to them. And they said these gifts were the robes, and asked love to adorn them with their ornaments to make them more likeable to the beloved.

18. Cridà l'amic en alt a les gents, e dix que amor los manava que amassen en anant e en seent, e en vetlant e en dorment, e en parlant e en callant, e en comprant e en venent, e en plorant e en rient, e en plaer e en llanguiment, e en guanyant e en perdent; e en qualsque coses faessen, en totes amassen, cor d'amor n'havien manament. 18. The lover spoke to the people, and said that love commanded them to love while walking and while sitting, awake or sleep, in talking and in quietness, in buying and in selling, in crying and in laughing, in pleasure and in pain, in winning and in losing; and in whatever they were doing they were to love, for that was love's commandment.

19. - Digues foll, quan venc en tu amor?
Respòs:
- En aquell temps que m'enriquí, e em poblà mon cor de pensaments, desirers, sospirs, llanguiments, e abundà mos ulls de llàgremes e de plors.
- Què t'aportà amor?
- Belles faiçons, honraments, e valors de mon amat.
- En què vengren?
- En membrança e en enteniment.
- Ab què els reebist?
- Ab caritat, esperança.
- Ab què els guardes?
- Ab justícia, prudència, fortitudo, temprança.
19. - Tell me, crazy, when did love come to you?
He replied:
- Love came to me at that time when I became rich, and she stocked my heart with thoughts, wishes, sighs, grief, and she filled my eyes with tears and weepings.
- What did love bring to you?
- Beautiful images, honorings and values of my beloved.
- What did they come through?
- Through remembrance and intelligence.
- What did you receive them with?
- With charity, with hope.
- What do you keep them with?
- With justice, caution, fortitude, moderation.

20. Cantava l'amat e deia que poc sabia l'amic d'amor si havia vergonya de lloar son amat, ni si el temia honrar en aquells llocs on pus fortment és deshonrat; e poc sap d'amar qui s'enuja de malanança; ni qui es desespera de son amat, no fa concordança d'amor, esperança. 20. The beloved was singing, and he said the lover knew little of love if he was shy to praise his beloved, or if he feared honoring him in those places where he is most strongly dishonored; and he who is distressed by misfortune knows little of loving; and he who despairs of his beloved loses harmony with love and hopefulness.

21. Tramès lletres l'amic a son amat, en les quals li dix si havia altre amador qui li ajudàs a portar e a soferir los greus afanys que sosté per sa amor. E l'amat rescrisc a son amic dient que no ha ab què faça vers ell injúria ni falliment. 21. The lover sent letters to his beloved, where he asked if there was any another lover who could help him bear and endure the heavy burden he sustained for his love. And the beloved wrote back, saying there was nothing that he could offend or fail him with.

22. Demanaren a l'amat, de l'amor de son amic. Respòs que l'amor de son amic és mesclament de plaer e malanança, e de temor, ardiment. 22. The beloved was asked about the love of his lover. He replied that the love of his lover is mixture of pleasure and affliction, and of fear and audacity.

23. Demanaren a l'amic, de l'amor de l'amat. Respòs que l'amor de son amat és influència d'infinida bonea, eternitat, poder, saviea, caritat, perfecció; la qual influència ha l'amat a l'amic. 23. The lover was asked about the love of his beloved. He replied that the love of his beloved is influence of infinite goodness, eternity, power, wisdom, charity, perfection; and the beloved has this influence on the lover.

24. - Digues, foll: quina cosa és meravella?
Respòs:
- Amar més les coses absents que les presents; e amar més les coses invisibles incorruptibles, que les vesibles corruptibles.
24. - Tell me, crazy: what thing is marvel?
He answered:
- To better love that which is absent than that which is present; and to better love the invisible, incorruptible, than the visible and corruptible.

25. Encercava l'amic son amat, e atrobà un home qui moria sens amor; e dix que gran damnatge era d'home qui moria a nulla mort sens amor. E per açò dix l'amic a l'home qui moria:
- Digues: per què mors sens amor?
Respòs:
- Per ço cor sens amor vivia.
25. The lover was searching for his beloved, and he met a man who was dying without love; and he told what a great damnation it was for a man to die of any death without love. And so the lover said to the man who was dying:
- Tell me, why do you die without love?
He answered:
- Because I was living without love.

26. Demanà l'amic a son amat qual cosa era major: o amor o amar. Respòs l'amat, e dix que, en creatura, amor és l'arbre e amar és lo fruit, e els treballs e els llanguiments són les flors e les fulles; e en Déu, amor e amar són una cosa mateixa, sens negun treball, llanguiment. 26. The lover asked his beloved which one was the greatest, love or the act of loving. The beloved replied and said that, in creatures, love is the tree and loving is the fruit, and the hardship and sorrows are the flowers and leaves; and in God, love and loving are one and the same thing, without any hardship or sorrow.

27. Estava l'amic en llanguiments e en tristícia per sobreabundància de pensaments; e tramès precs a son amat que li trametés un llibre on fossen escrites ses faiçons, per ço que li donàs alcun remei. L'amat tramès aquell llibre a son amic, e doblaren a l'amic sos treballs e sos llanguiments. 27. The lover was in pain and sadness owing to the excess of his thoughts; and he pleaded to his beloved to send him a book describing his ways, to give him some solace. The beloved sent that book to his lover, and the lover had his hardship and his pain doubled.

28. Malalte fo l'amic per amor, e entrà'l veer un metge qui muntiplicà ses llangors e sos pensaments; e sanat fo l'amic en aquella hora. 28. The lover fell sick for love, and a doctor came to see him who multiplied his sorrows and his thoughts; and in that hour the lover was healed.

29. Apartaren-se l'amic e amor, e tenien solaç de l'amat; e representà's l'amat. Plorà l'amic e esvaneí's amor en l'esmortiment de l'amic. Reviscolà l'amat son amic com li remembrà ses faiçons. 29. Love and the lover moved apart, and they had solace in the beloved; and the beloved appeared to them. The lover cried and, in his enfeeblement, love fainted. The beloved reinvigorated the lover as he reminded him of his ways.

30. Deia l'amic a l'amat que per moltes carreres venia a son cor e es representava a sos ulls, e per molts noms lo nomenava sa paraula; mas l'amor ab què l'avidava e el mortificava no era mas una tan solament. 30. The lover said to his beloved that many were the paths by which he came to his heart and he appeared in his eyes, and many were the names by which his words could call him; but the love that he enlivened him and mortified him with was one and only one.

31. Entresenya's l'amat, a son amic, de vermells e novells vestiments; e estén sos braços per ço que l'abraç, e enclina son cap per ço que li do un besar, e està en alt per ço que el pusca atrobar. 31. The beloved adorns himself for his lover, with red, new clothes; and he extends his arms to be embraced, and he inclines his head to be kissed, and he stands high to be found by his lover.


miralda@ieec.uab.es Jordi Miralda Escudé

Home My homepage

Home Book of the Lover and the Beloved