Llibre d'Amic e Amat

           

Book of the Lover and the Beloved

Maig

           

May

 

Ramon Llull

Translated by Jordi Miralda Escudé
 


Pitgeu en el dia del mes per anar a la metàfora d'avui: Click on today's date to go to the prayer of the day:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


 
1. Demanaren a l'amic d'ocasió, e dix que ocasió és plaer en penitència, e enteniment en consciència, e esperança en paciència, e sanitat en abstinència, consolació en remembrament, e amor en diligència, e lleialtat en vergonya, e riquea en pobretat, e pau en obediència, e guerra en malvolença. 1. The lover was asked what opportunity was about; and he said that opportunity was pleasure in penitence, and intelligence in consciousness, and hopefulness in patience, and health in abstinence, solace in remembrance, and love in care, and loyalty in shame, and wealth in poverty, and peace in obedience, and war in malevolence.

2. Enllumenà amor lo nuvolat qui es mès enfre l'amic e l'amat; e féu-lo enaixí llugorós e resplendent con és la lluna en la nit, e l'estel en l'alba, e lo sol en lo dia, e l'enteniment en la volentat. E per aquell nuvolat tan llugorós se parlen l'amic e l'amat. 2. Love illuminated the cloud which had come in between the lover and the beloved; and she made it so bright and glaring as the Moon in the night, and the star at dawn, and the Sun in the day, and intelligence in will. And through so brightened a cloud, the lover and the beloved speak.

3. Demanaren a l'amic quals tenebres són majors. Respòs que l'absència de son amat. Demanaren-li qual és la major resplendor, e dix que la presència de son amat. 3. The lover was asked what the darkest gloom is. He replied it is the absence of his beloved. They asked him what the brightest gleam is, and he said it is the presence of his beloved.

4. Lo senyal de l'amat apar en l'amic, qui per amor és en tribulacions, sospirs, e plors, pensaments, e en menyspreament de les gents. 4. The sign of the beloved appears in the lover who, because of love, is in grief, sighs, tears, concerns, and in the scorn of the people.

5. Escrivia l'amic aquestes paraules:
- Alegra's mon amat, cor a ell tramet mos pensaments, e per ell ploren mos ulls, e sens llanguiments no viu, ni sent, ni veig, ni oig, ni he odoraments.
5. The lover was writing these words:
- Let my beloved rejoice, since to him I send my thoughts, and for him my eyes cry, and without sorrow I do not live, neither do I feel, nor see, nor hear, nor smell.

6. - Ah, enteniment, volentat! Lladrats, e despertats los grans cans qui dormen, oblidant mon amat. Ah, ulls!: plorats. Ah, cor!: sospirats. Ah memòria!: membrats la deshonor de mon amat, la qual li fan aquells qui ell ha tan honrats. 6. - Ah, understanding, willpower! Bark, and wake the great dogs who sleep, forgetting my beloved. Ah, eyes! Cry. Ah, heart! Sigh. Ah, memory! Remember the dishonor that my beloved is given by those he has honored so much.

7. - Muntiplica l'enemistat qui és enfre les gents e mon amat, e promet dons e guardons mon amat, e menaça ab justícia, saviea. E memòria e volentat menyspreen ses menaces e sos prometiments. 7. - The enmity between the people and my beloved is multiplied, and my beloved promises gifts and offerings, and menaces with justice, wisdom. And memory and will dismiss his threats and promises.

8. Acostava's l'amat a l'amic per ço que l'aconsolàs e el conhortàs dels llanguiments que sostenia, e dels plors que havia; e on més l'amat a l'amic s'acostava, pus fortment plorava e llanguia l'amic per les deshonors que planyia de son amat. 8. The beloved came close to the lover to console and give solace to him for the grief he was bearing, and the tears he had; and the closer the beloved came to the lover, the more the lover wept and regretted the dishonor to his beloved.

9. Ab ploma d'amor e ab aigua de plors, e en carta de passió, escrivia l'amic unes lletres a son amat, en les quals li deia que devoció se tardava e amor se moria, e falliment e error muntiplicaven sos enemics. 9. With feather of love and water of tears, and in letter of passion, the lover wrote some words to his beloved where he said that devotion was slackening and love was dying, and failure and error multiplied his enemies.

10. Nuaven-se les amors de l'amic e l'amat ab membrança, enteniment, volentat, per ço que l'amic e l'amat no es partissen; e la corda en què les dues amors se nuaven era de pensaments, llanguiments, sospirs e plors. 10. The love of the lover and the beloved was linked by remembrance, intelligence, will, so that they would not part; and the rope that tied their love was made of thoughts, sorrows, sighs and tears.

11. Jaïa l'amic en llit d'amor; los llençols eren de plaers, e lo cobertor era de llanguiments, e el coixí era de plors. E era qüestió si el drap del coixí era del drap dels llençols o del cobertor. 11. The lover was lying in a bed of love; the sheets were made of pleasure, the quilt was made of sufferings, and the pillow was made of tears. And it was to be wondered whether the pillow cloth was like the sheets cloth or like the quilt cloth.

12. Vestia l'amat son amic mantell, cota, gonella; e capell li faïa d'amor, e camisa de pensaments, e calces de tribulacions, e garlanda de plors. 12. The beloved dressed his lover with cloak, coat, gown; and he made him a hat out of love, and a shirt out of thoughts, and trousers out of grief, and garland out of weepings.

13. Pregava l'amat son amic que no l'oblidàs. Deia l'amic que no el podia oblidar, pus que no el podia innorar. 13. The beloved pleaded to his lover not to forget him. The lover said he could not forget him, for he could not ignore him.

14. Deia l'amat que en aquells llocs on és més temut a lloar, lo lloàs e l'escusàs. Deia l'amic que d'amor lo bastàs. Responia l'amat que per sa amor s'era encarnat e penjat per morir. 14. The beloved told the lover to praise him and excuse him in those places where it was most dreadful to praise him. The lover asked to be given plenty of love. The beloved answered that for his love he had been incarnated and had been hanged to die.

15. Deia l'amic al seu car amat que li mostràs manera con lo pogués fer conèixer e amar e lloar a les gents. Omplí l'amat son amic de devoció, paciència, caritat, tribulacions, pensaments, sospirs, e plors; e en lo cor de l'amic fo audàcia en lloar son amat, e en sa boca foren llaors de son amat, e en sa volentat fo menyspreament de lo blasme de les gents qui jutgen falsament. 15. The lover asked his dear beloved to show him how he could make him be known, loved, and praised by the people. The beloved filled his lover with devotion, patience, charity, restlessness, thoughts, sighs, and tears; and boldness to praise his beloved grew in the heart of the lover, and praise for his beloved rose in his mouth, and in his will he fostered disregard for the cursing by the people who make false judgement.

16. Deia l'amic a les gents aquestes paraules:
-Qui vertaderament remembra mon amat, oblida, en les circumstàncies de son remembrament, totes coses; e qui totes coses oblida per membrar son amat, de totes coses lo defèn mon amat, e part li dóna de totes coses.
16. The lover said these words to the people:
- He who truly remembers my beloved, forgets, in the circumstances of his remembrance, all things; and he who forgets all things to remember his beloved is defended from everything, and is given part of everything, by my beloved.

17. Demanaren a l'amic de què naixia amor, ni de què vivia, ni perquè moria. Respòs l'amic que amors naixia del remembrament, e vivia d'intel·ligència, e moria per oblidament. 17. The lover was asked what love was born from, and what it lived out of, and what it died for. He answered that love was born of remembrance, lived out of intelligence, and died by oblivion.

18. Oblidà l'amic tot ço qui és dejús lo sobirà cel, per ço que l'enteniment pogués pus alt pujar a conèixer l'amat lo qual la volentat desija preïcar, contemplar. 18. The lover forgot everything that is under the supreme heaven, to let his understanding rise higher to know the beloved, whom the will wished to preach and contemplate.

19. Anava's l'amic combatre per honrar son amat, e menà en sa companyia fe, esperança, caritat, justícia, prudència, fortitudo, temprança, ab què vencés los enemics de son amat. Fóra vençut l'amic, si no li ajudàs son amat a significar ses nobilitats a son amic. 19. The lover was going to fight to honor his beloved, and he steered to his side faith, hopefulness, charity, justice, caution, fortitude, moderation, which he could overcome the enemies of his beloved with. The lover would have been vanquished, had his beloved not helped him in exhibiting his nobilities.

20. Passar volia l'amic a la darrerana fila per la qual amava son amat, e les altres fins donaven-li embargament en son passatge; e per açò llongs desigs e pensaments daven a l'amic tristícia e llanguiment. 20. The lover wanted to proceed to the ultimate purpose why he loved his beloved, and the other goals became and encumbrance to his passage; whereby, long desires and thoughts gave the lover sadness and grief.

21. Gabava's e alegrava's l'amic en les noblees de son amat; llanguia l'amic per sobrecogitacions e pensaments. E era qüestió qual sentia pus fortment, o els plaers o els turments. 21. The lover rejoiced and took pride in the noble works of his beloved; he languished in deep meditation and thought. And it was wondered which one he felt most intensely, the pleasures or the anguish.

22. Missatge era l'amic als prínceps crestians, e als infeels, per son amat, per ço que els mostràs l'art e els començaments a conèixer, amar, l'amat. 22. The lover was the messenger to the Christian princes, and to the infidels, of his beloved, to show them the art and the beginnings of knowing and loving his beloved.

23. Si veus amador honrat de nobles vestiments, honrat per vanaglòria, gras per menjar e dormir, sàpies que en aquell veus damnació e turments. E si veus amador pobrament vestit, menyspreat per les gents, descolorit e magre per dejunar e vetlar, sàpies que en aquell veus salvació e perdurable benedicció. 23. If you see a lover honored in noble clothes, honored by conceit, fat from eating and sleeping, let it be known that you see in him damnation and torment. And if you see a lover poorly dressed, despised by the people, discolored and lean from fasting and staying awake, let it be known that you see in him salvation and lasting blessing.

24. Plany-se l'amic, e clama's lo cor de calor d'amor. Mor-se l'amic, plora'l l'amat, e dóna-li consolació de paciència, esperança, guardó. 24. The lover complains, and the heart cries out for warmth of love. The lover dies, the beloved mourns him, and he gives him solace of patience, hopefulness, reward.

25. Plorava l'amic ço que havia perdut; e no era qui el pogués consolar, per ço cor sos perdiments eren inrecuperables. 25. The lover cried for that which he had lost; and he could not be comforted by anyone, since what he had lost was unrecoverable.

26. Creada ha Déus la nit a cogitar e a vetlar l'amic en les noblees de son amat; e cuidava's l'amic que l'hagués creada a reposar e a dormir aquells qui són treballats per amor. 26. God has created night for the lover to be awake and reflect on the righteousness of his beloved; and the lover surmised that he had created it for those who have worked for love to rest and sleep.

27. Escarnien e reprenien les gents l'amic per ço cor anava com a foll per amor. E l'amic menyspreava llurs escarns, e reprenia les gents per ço cor no amaven son amat. 27. The people rebuked and scoffed at teh lover for being crazy for love. And the lover disregarded their jibes, and reproved the people for not loving his beloved.

28. Deia l'amic:
- Vestit són de drap vilment, mas amor vest de plaents pensaments mon cor, e lo cors de plors, llanguiments, passions.
28. The lover said:
- I am vilely dressed in rags, but love dresses my heart in pleasant thoughts, and my body in tears, distress, passion.

29. Cantava l'amat, e deia:
- Endrecen-se los meus lloadors en lloar mes valors; e los enemics de mos honraments turmenten-los e han-los en menyspreament. E per açò he tramès a mon amic que planga e plor ma deshonor; e els seus plants e els seus plors són nats de mes amors.
29. The beloved sang and said:
- My worshippers are to praise my values; and the enemies of my graciousness hurt and disregard my values. And that is why I have informed my lover to regret and to weep for my dishonor; and his laments and his weepings are born from my love.

30. Jurava l'amic a l'amat que per sa amor amava e sostenia treballs e passions; e per açò pregava l'amat que l'amàs e de sos treballs passió hagués. Jurà l'amat que natura e propietat era de sa amor que amàs tots aquells qui l'amaven, e que hagués pietat d'aquells qui per sa amor treball sostenien. Alegrà's l'amic e consolà's en la natura e en la propietat essencial de son amat. 30. The lover promised the beloved that he bore and liked hardship and passion for his love; and therefore he pleaded the beloved to love him and to have compassion of his troubles. The beloved assured that it was the nature and property of his love to love everyone who loved him, and to have mercy of anyone who bore hardship for his love. The lover was glad and comforted by the nature and essencial property of his beloved.

31. Vedà la paraula l'amat a son amic, e aconsolava's l'amic en l'esguardament de son amat. 31. Words were forbidden to the lover by his beloved, and the lover found solace in watching his beloved.


miralda@ieec.uab.es Jordi Miralda Escudé

Home My homepage

Home Book of the Lover and the Beloved