Llibre d'Amic e Amat

           

Book of the Lover and the Beloved

Juny

           

June

 

Ramon Llull

Translated by Jordi Miralda Escudé
 


Pitgeu en el dia del mes per anar a la metàfora d'avui: Click on today's date to go to the prayer of the day:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


 
1. Tant plorà e cridà l'amic a son amat, tro que l'amat davallà de les altees sobiranes dels cels, e venc en terra plorar, e plànyer, e morir per amor, e per nodrir los hòmens a amar, e a conèixer, lloar sos honraments. 1. So much did the lover cry and call his beloved, till the beloved descended from the subleme heights of the Heavens, and he came to Earth to weep and to lament, to die for love, and to nurture men into loving, knowing, and praising his honors.

2. Blasmava l'amic los crestians com no meten lo nom de son amat, Jesucrist, primerament en llurs lletres, per ço que li faessen l'honor que els sarraïns fan a Mafumet, (...), al qual fan honor com lo nomenen primerament en llurs lletres. 2. The lover blamed the Christians for not having first in their letters the name of their beloved, Jesus Christ, to make him the honor that the moors make to Muhammad, (...), whom they honor when they name him first in their letters.

3. Encontrà l'amic un escuder qui anava consirós e era magre, descolorit e pobrament vestit; e saludar l'amic dient que Déus l'endreçàs a trobar son amat. E l'amat li demanà en què l'havia conegut. E l'escuder li dix que los uns secrets d'amors revelen los altres; e per açò han coneixença, los amadors, los uns dels altres. 3. The lover met with a squire who was going in deep thought and who was lean, discolored, and poorly dressed; and he greeted the lover wishing him to be led by God to find his beloved. And the lover asked him how he had known him. And the squire said that one secret of love reveals the others; and thereby lovers can recognize each other.

4. Les noblees, e els honraments e les bones obres de l'amat són tresor e riquees de l'amic. E lo tresor de l'amat són los pensaments, e els desigs, e els turments, e els plors e els llanguiments que l'amic sostée per honrar e amar son amat. 4. The kindness, and the wonders and the good deeds of the beloved are the treasure and wealth of the lover. And the treasure of the beloved are the thoughts, the wishes, the pain, the weeping and the sorrows that the lover bears to honor and to love his beloved.

5. Grans hosts e grans companyes se són ajustades d'espirits d'amors, e porten senya d'amor, on és la figura e el senyal de llur amat; e no volen menar en llur companyia null home qui sia sens amor, per ço que llur amat no hi prenga deshonor. 5. Great hosts and battalions have been engaged with the spirits of love, and they carry a sign of love having the image and the mark of their beloved, and they do not want to bring anybody along in their company who is without love, lest their beloved would take it as a dishonor.

6. Los hòmens qui es despenyen folls per ajustar diners, mouen l'amic a ésser foll per amor; e la vergonya que l'amic ha de les gents a anar con a foll, dóna manera a l;amic d'on haja amor e preu de les gents. E per açò és qüestió qual dels dos moviments és major ocasió d'amor. 6. Men who pretend to be crazy in order to make money drive the lover to be crazy for love; and the shame the lover feels from the people for going like a mad man offers him a way to love and appreciate the people. So one wonders which of these two impulses is a greater opportunity for love.

7. En tristícia ha amor mès l'amic per sobrecogitaments; e cantà l'amat, e alegràs l'amic com l'hac oït. E fo qüestió qual dels dos fo major ocasió a muntiplicar amor en l'amic. 7. Love had put the lover in sadness from excessive concentration; and the beloved sang, and the lover rejoiced when he had heard him. And it was wondered which of these two actions was the best occasion to multiply love in the lover.

8. En los secrets de l'amic són revelats los secrets de l'amat, e en los secrets de l'amat són revelats los secrets de l'amic. E és qüestió qual dels dos secrets és major ocasió de revelació. 8. In the secrets of the lover the secrets of the beloved are revealed, and in the secrets of the beloved the secrets of the lover are revealed. And one wonders which of the two secrets is the greatest means of revelation.

9. Demanaren al foll per quals senyals era conegut son amat. Respòs, e dix que per misericòrdia, pietat, estant en volentat essencialment, sens negú camiament. 9. The crazy one was asked what signs his beloved was known by. He replied, and said it was by mercy, compassion, being essentially in will, without any change.

10. Per l'especial amor que l'amic havia a l'amat, amava lo bé comú sobre lo bé especial, per ço que comunament fos son amat conegut, lloat, desirat. 10. Because of the special love the lover had for his beloved, he loved the communal good over the special good, so that his beloved could be communally known, praised, desired.

11. Amor e desamor s'encontraren en un verger on parlaven secretament l'amic e l'amat; e amor demanà a desamor per qual entenció era venguda en aquell lloc; e respòs desamor que per desenamorar l'amic e per deshonrar l'amat. Molt desplac a l'amat e a l'amic ço que deia desamor; e multiplicaren amor per ço que vencés e destruís desamor. 11. Love and hatred met in a garden where the lover and the beloved were secretly talking; and love asked hatred what purpose she had come for to that place; and hatred replied it had come to take love away from the lover and to dishonor the beloved. The beloved and the lover were greatly displeased by what hatred was saying; and they multiplied love to let her defeat and destroy hatred.

12. - Digues, foll: en què ets sens major volentat: o en amar, o en aïrar?
Respòs que en amar, per ço cor aïrava per tal que pogués amar.
12. - Tell me, crazy: what do you feel the greatest will in: loving, or hating?
He answered that in loving, since he hated so that he could love.

13. - Digues, amador: en què has m&eactue;s d'enteniment: o en entendre veritat, o falsetat?
Respòs que en entendre veritat.
- Per què ?
- Cor entén falsetat per ço que pusca mills entendre veritat.
13. - Tell me, lover: what do you have the most understanding of: truth, or falsity?
He replied it was of truth.
- Why?
- Because I understand falsity to be able to better understand truth.

14. Apercebé l'amic que era amat per son amat, e demanà a l'amat si sa amor e sa misericòrdia eren en ell una cosa mateixa. Atorgàa; l'amat que, en sa essència, no han diferència sa amor ni sa misericòrdia. E per açò dix l'amic per què el turmentava sa amor, e per què no el guaria sa misericòrdia, de ses llangors. E respòs l'amat que la misericòrdia li donà les llangors per ço que ab aquelles honràs pus perfetament sa amor. 14. The lover perceived that he was loved by his beloved, and he asked the beloved if his love and his mercy were in him one and the same thing. The beloved accepted that, in their essence, there is no difference, there is no difference between his love and his mercy. Whence the lover asked why his love tormented him, and why his mercy did not heal him from his pain. And the beloved replied that mercy gave him pain to more perfectly honor his love with.

15. L'amic volc anar en una terra estranya per honrar son amat, e volc-se desmarxar per ço que no fos pres en lo camí. E anc no poc desmerxar de sos ulls plors, ni de sa cara magres faiçons e groga color, ni de son cor plants, pensaments, sospirs, tristícia, llanguiments; e per açò fo pres en lo viatge, e lliurat a turments per los enemics de son amat. 15. The lover wished to go to a strange land to honor his beloved, and wanted to disguise himself to avoid being abducted along the way. And he could never disguise weeping from his eyes, nor the lean features and yellow color from his face, nor moans, thoughts, sighs, sadness, sorrows, from his heart; hence, he was abducted on his journey, and handed over to be tormented by the enemies of his beloved.

16. Estava pres l'amic en lo carçre d'amor. Pensaments, desigs e remembraments lo guardaven e l'encadenaven per ço que no fugís a son amat; llanguiments lo turmentaven; paciència, esperança lo consolaven. Morira's l'amic; mas l'amat li demostrà son estament, e reviscolà l'amic. 16. The lover was locked in the jail of love. Thoughts, desires and memories guarded him and chained him to prevent him from fleeing to his beloved; distress tormented him; patience, hopefulness comforted him. The lover would have died; but the beloved showed him his glory, and the lover revived.

17. Encontrà l'amic son amat: conec l'amic son amat, e plorà. Reprès l'amat son amic per ço cor no plorava ans que l'hagués conegut; e demanà-li en què l'havia conegut, pus que no plorava. Respòs l'amic que en lo remembrament, e en l'enteniment, e en sa volentat, on fo multiplicament en continent que fo present a sos ulls corporals. 17. The lover ran across his beloved: he recognized his beloved, and wept. The beloved reprimanded his lover because he did not weep before recognizing him; and asked him how he had known him, since he did not weep. The lover replied he had known him in remembrance, in understanding, and in his will, which were multiplied as soon as he had been present to his corporal eyes.

18. Demanà l'amat a l'amic què era amor. Respòs que presència de faiçons e de paraules d'amat en cor sospirant d'amador, e llanguiment per desigs e per plors en cor d'amic. 18. The beloved asked the lover what love was. He replied it was the presence of the ways and words of the beloved in the longing heart of the lover, and sorrow through desires and tears in the lover's heart.

19. Amor és bulliment d'audàcia e de temor per frevor; e amor és final volentat a desirar son amat. E amor és aquella cosa qui aucís l'amic con oí cantar de les bellees de son amat. E amor és ço que és mort, e en què està tots jorns ma volentat. 19. Love is the boiling of baldness and awe through fervor; and love is the final will to desire his beloved. And love is that thing which killed the lover when he heard the song of the beauty of his beloved. And love is that which is dead, and which my will is always with.

20. Devoció e enyorament trameteren, per missatgers, pensaments al cor de l'amic, per ço que pujàs l'aigua als ulls qui volien cessar dels plors en los quals havien llongament estats. 20. Devotion and longing sent thoughts by messengers to the heart of the lover, so that water would rise to the eyes, who wanted to cease the weeping which they had long sustained.

21. Deia l'amic:
- Si vosaltres, amadors, volets foc, venits a mon cor e encenets vostres llàntees; e si volets aigua, venits als meus ulls, qui decorren de llàgremes; e si volets pensaments d'amor, venits-los pendre a mes cogitacions.
21. Said the lover:
- If you, loving people, would like fire, come to my heart and light your lamps; if you want water, come to my eyes, which pour out tears; and if you want thoughts of love, come to take them in my meditations.

22. Esdevenc-se un dia que l'amic cogitava en la gran amor que havia a son amat, e en los grans treballs e perills en què havia estat llongament per sa amor; e considerà que sos guaardons fossen grans. Dementre que l'amic cogitava en esta manera, ell remembrà que pagat l'havia son amat, per ço cor l'havia enamorat de ses faiçons, e cor per sa amor li havia donats llanguiments. 22. The lover was thinking one day on the great love he felt for his beloved, and on the great trouble and danger he had long been through for his love; and he pondered that his reward would be great. While he was meditating in this way, he remembered he had been paid by his beloved, since he had been enraptured by his features, and for his love he had given him sorrows.

23. Torcava l'amic sa cara e sos ulls de plors que sostenia per amor, per ço que no descobrís los llanguiments que li donava son amat; lo qual dix a son amic per què celava los senyals d'amor als altres amadors, los quals li havia donats per ço que els enamoràs d'honrar ses valors. 23. The lover wiped his face and his eyes of the tears he sustained for love, to keep the sorrows that his beloved gave him from being discovered; and the beloved said to his lover why he was concealing from the other loving people the signs of love, which he had been given to enamour them of honoring his values.

24. - Digues, home qui vas com a foll per amor; ¿tro a quant de temps seràs serf e sotmès a plorar e a sostenir treballs e llanguiments?
Respòs:
- Tro al temps que mon amat, de l'ànima e del cors farà en mi departiment.
24. - Tell me, man who goes like mad for love: how long will you be a serf, subjected to weep and to sustain hardship and sorrows?
He answered:
- Until that time when my beloved will bring about in me separation of the soul and the body.

25. - Digues, foll: has diners?
Respòs:
- He amat.
- Has viles, ni castells, ni ciutats, comdats ni dugats?
Respòs:
- He amors, pensaments, plors, desirers, treballs, llanguiments, qui són mellors que emperis ni regnats.
25. - Tell me, crazy: do you have money?
He answered:
- I have my beloved.
- Do you own towns, or castles, or cities, or counties, or duchies?
He answered:
- I have love, thoughts, plants, desires, hardship, sorrows, which are better than empires or kingdoms.

26. Demanaren a l'amic en què coneixia la sentència de son amat. Respòs que en l'egualtat de plaers e llanguiments, a la qual son amat jutjava sos amadors. 26. The lover was asked how he was aware of the sentence of his beloved. He replied it was through the balance of pleasure and sorrows, in which his beloved judged his lovers.

27. - Digues, foll: ¿qui sap més d'amor: o aquell qui n'ha plaer, o aquell qui n'ha treballs e llanguiments?
Respòs, e dix que la un sens l'altre no en pot haver coneixença.
27. - Tell me, crazy one: who knows best about love, he who derives pleasure, or he who derives hardship and sorrows from it?
He replied, and said that knowledge cannot be gained from one without the other.

28. Demanaren a l'amic per què no s'escusava dels falliments e de los falsos crims que les gents l'acusaven. Respòs que a escusar havia son amat, que les gents blasmaven falsament; e que home, on pot caer engan e error, no és quaix digne de nulla escusació. 28. The lover was asked why he did not excuse himself of the failures and false crimes he was accused of by the people. He answered that he had to excuse his beloved, who was falsely blamed by the people; and man, upon whom error and deceit may fall, is not quite worthy of any excuse.

29. - Digues, foll: per què escuses amor com treballa e turmenta ton cors e ton cor?
Respòs:
- Per ço cor multiplica mos mèrits e ma benauirança.
29. - Tell me, crazy one: why do you excuse love, when she gives trouble and torment to your body and your heart?
He answered:
- Because she multiplies my merit and my blessings.

30. Complanyia's l'amic de son amat com tan greument lo faïa turmentar a amor; e escusava's l'amat muntiplicant a l'amic treballs e perills, pensaments e llàgremes e plors. 30. The lover complained of his beloved for tormenting him so gravely for love; and the beloved excused himself by multiplying hardship and danger, thoughts, tears and plants to the lover.


miralda@ieec.uab.es Jordi Miralda Escudé

Home My homepage

Home Book of the Lover and the Beloved