Llibre d'Amic e Amat

           

Book of the Lover and the Beloved

Gener

           

January

 

Ramon Llull

Translated by Jordi Miralda Escudé
 


Pitgeu en el dia del mes per anar a la metàfora d'avui: Click on today's date to go to the prayer of the day:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


 
1. Demanà l'amic a son amat si havia en ell nulla cosa a romasa a amar; e l'amat respòs que ço per què l'amor de l'amic podia muntiplicar, era a amar. 1. The lover asked his beloved if there was anything left in him to be loved; and his beloved replied that whatever could make his love stronger remained to be loved.

2. Les carreres per les quals l'amic encerca son amat són llongues, perilloses, poblades de consideracions, de sospirs e de plors, e enluminades d'amors. 2. The path the lover must walk to search for his beloved is long and dangerous, replete with thoughts and deliberation, with anguished moans and cries, and enlightened with love.

3. Ajustaren-se molts amadors a amar un amat qui els abundava tots d'amors; e cascú havia per cabal son amat e sos pensaments agradables, per los quals sentien plaents tribulacions. 3. A multitude of lovers gathered to worship one beloved, who filled all of them with love; and everyone cared for his beloved and his enjoyable thoughts, for which they felt pleasant wonders.

4. Plorava l'amic e deia:
- Tro a quant de temps cessaran tenebres en lo món, per ço que cessen les carreres infernals? Ni l'aigua, qui ha en costuma que decórrega a enjús, quan serà l'hora que haja natura de pujar a ensús? Ni els innocents, quan seran més que els colpables?
4. The lover wept and said:
- How longer till darkness ceases in the world, so that evil deeds will cease? And how longer for the water, which customarily moves downward, to have the nature to move upward? And how longer for the innocent to be more than the guilty?

5. - Ah! Quan se gaubarà l'amic que muira per son amat? Ni l'amat, quan veurà son amic llanguir per sa amor? 5. - Ah! When will the lover rejoice, when he dies for his beloved? And the beloved, when will he see his lover languish for his love?

6. Dix l'amic a l'amat:
- Tu qui umples lo sol de resplendor, umple mon cor d'amor.
Respòs l'amat:
- Sens compliment d'amor no foren tos ulls en plor, ni tu vengut en est lloc veer ton amador.
6. The lover said to his beloved:
- You, who fillst the Sun with glare, fill my heart with love.
To which the beloved answered:
- Without fulfilment of love your eyes would not be in tears, neither would you have come to this place to see your loved one.

7. Temptà l'amat son amic si amava perfectament; e demanà-li de què era la diferència qui és enfre presència e absència d'amat. Respòs l'amic:
- D'innorància e oblidament, coneixença e remembrament.
7. The beloved tempted his lover, and inquired if he loved perfectly; and he asked what the difference was between presence and absence of the beloved. Replied the lover:
- From ignorance and forgetfulness, to knowledge and remembrance.

8. Demanà l'amat a l'amic:
- Has membrança de nulla cosa que t'haja guardonat, per ço cor me vols amar?
Respòs:
- Hoc, per ço cor enfre los treballs e els plaers que em dones, no en faç diferència.
8. The beloved asked his lover:
- Can you remember anything that I gave you, for which you love me?
And he replied:
- Yes, since among the sorrows and pleasures you give me, I make no difference.

9. - Digues, amic - dix l'amat - : hauràs paciència si et doble tes llangors?
- Hoc, ab què em dobles mes amors.
9. - Tell me, my lover - said the beloved - : will you have patience if I double your misery?
- Yes, if you just double my love.

10. Dix l'amat a l'amic:
- Saps, encara, què és amor?.
Respòs:
- Si no sabés què és amor, sabera què és treball, tristícia, e dolor?
10. The beloved said to the lover:
- Do you know, yet, what love is?
Replied the lover,
- If I did not know what love is, would I know what hardship, sadness and pain are?

11. Digueren a l'amic:
- Per què no respons a ton amat qui t'apella?
Respòs:
- Ja m'aventur a greus perills per ço que a ell pervenga, e ja li parle desirant ses honors.
11. The lover was asked:
- Why are you not answering your beloved, who is calling you?
He answered:
- I am already facing grave danger to attain him, and I surely speak to him wishing for his honors.

12. - Amic foll: per què destruus ta persona e despens tos diners, e lleixes los delits d'aquest món e vas menyspreat enfre les gents?
Respòs:
- Per honrar los honraments de mon amat, qui per més hòmens és desamat, deshonrat, que honrat e amat.
12. - Crazy lover: why do you destroy yourself and give your money away, and ignore the pleasures of this world and go disdained among the people?
He answered:
- To honor the principles of my beloved, who by more people is despised and dishonored, than honored and loved.

13. - Digues, foll per amor: e qual cosa és pus vesible, o l'amat en l'amic, o l'amic en l'amat?
Respòs, e dix que l'amat és vist per amors, e l'amic per sospirs, e per plors, e treballs e dolors.
13. - Tell me, crazy for love: Who is the most visible, the beloved in the lover, or the lover in the beloved?
And he said the beloved is seen in love, and the lover is seen in sorrow, in weeping, in hardship and pain.

14. Encercava l'amic qui recomptàs a son amat com ell per sa amor sostenia greus treballs e moria; e atrobà son amat qui lligia en un llibre on eren escrites totes les llangors que amor li donaria per son amat, e tots los grats que n'havia. 14. The lover was seeking someone who would tell his beloved how he bore grave hardship and died for his love; and he met his beloved who was reading in a book where all the grief and all the delights which his love would give him for his beloved were written.

15. Portà nostra Dona son Fill a l'amic per ço que li besàs son peu, e que escrivís en son llibre les virtuts de nostra Dona. 15. Our Lady brought her Son to the lover, so he could kiss his foot, and so that he would write in his book the virtues of our Lady.

16. - Digues, aucell qui cantes: est-te mès en guarda de mon amat per ço que et defena de desamor, e que muntiplic en tu amor?
Respòs l'aucell:
- E qui em fa cantar, mas tan solament lo Senyor d'amor, qui es té a deshonor desamor?
16. - Tell me, bird who sings: have you come to my beloved so that he defends you from hatred, and he multiplies love in you?
Replied the bird:
- And who makes me sing, but the Lord of love, to whom hatred is dishonor?

17. Enfre amor e esperança ha fet hostal amor, on viu de pensaments e mor per oblidaments com los fonaments són sobre los delits d'aquest món. 17. Love has settled between fear and hopefulness, living with thoughts and dying by oblivion as the foundations are over the delights of this world.

18. Qüestió fo enfre los ulls e la memòria de l'amic, cor los ulls deien que mellor cosa és veer l'amat que membrar-lo, e la memòria dix que per lo remembrament puja l'aigua als ulls e el cor s'enflama d'amor. 18. A dispute occurred between the eyes and the memory of the lover, for the eyes said it was better to see the beloved than to remember him, and the memory said that through remembrance the water rises to the eyes and the heart swells with love.

19. Demanà l'amic a l'enteniment e a la volentat qual era pus prop a son amat; e corregueren ambdós, e fo ans l'enteniment a son amat que la volentat. 19. The lover asked intelligence and will which one was closest to his beloved; and they both ran, and intelligence was to his beloved before will.

20. Contrastaren-se l'amic e l'amat; e viu-ho un altre amic, qui plorà tan llongament tro hac feta pau e concordança enfre l'amat e l'amic. 20. Into discord came the lover and the beloved; and it was seen by another lover, and he wept for so long until he had brought into peace and agreement the beloved and the lover.

21. Sospirs e plors vengren a jutjament a l'amat e demanaren-li per lo qual se sentia amat pus fortment. Jutjà l'amat que els sospirs són pus prop a amor, e los plors als ulls. 21. Sighs and tears came to the judgement of the beloved and asked him which one he felt most strongly loved by. The beloved judged that sighs are closer to love, and tears closer to the eyes.

22. Venc l'amic beure a la font on hom qui no ama s'enamora com beu en la font, e doblaren sos llanguiments. E venc l'amat beure a la font per ço que sobredoblement doblàs a son amic ses amors, en les quals li doblàs llangors. 22. The lover came to drink from the fountain that arouses love in those who do not love, and his sorrows were doubled. And then the beloved came to drink from the fountain to double again the love of his lover, in which he would double his sorrows.

23. Malalte fo l'amic, e pensava'n l'amat: de mèrit lo peixia, e ab amor l'abeurava, e paciència lo colgava, d'humilitat lo vestia, ab veritat lo metjava. 23. The lover fell sick, and the beloved looked after him: with worthiness he fed him, and with love he gave him drink, with patience he abounded him, of humbleness he dressed him, with truth he cured him.

24. Demanaren a l'amic on era son amat. Respòs:
- Ve'l-vos en una casa pus noble que totes les altres nobilitats creades; e ve'l-vos en mes amors, e en mos llanguiments e en mos plors.
24. The lover was asked where his beloved was. He replied:
- See him in a house that is more noble than any other created nobilities; and see him in my acts of love, and in my suffering and in my weepings.

25. Digueren a l'amic:
- On vas?
- Venc de mon amat.
- On véns?
- Vaig a mon amat.
- Quan tornaràs?
- Estaré ab mon amat.
- Quant estaràs ab ton amat?
- Aitant de temps con seran en ell los meus pensaments.
25. They said to the lover:
- Where do you go?
- I come from my beloved.
- Where do you come to?
- I go to my beloved.
- When will you be back?
- I will be with my beloved.
- How long will you be with your beloved for?
- As long as my thoughts will be with him.

26. Cantaven los aucells l'alba, e despertà's l'amic, qui és l'alba; e los aucells feniren llur cant, e l'amic morí per l'amat en l'alba. 26. The birds were singing the dawn, and the lover, who is the dawn, awakened; and the birds ended their song, and the lover died for his beloved in the dawn.

27. Cantava l'aucell en lo verger de l'amat. Venc l'amic, qui dix a l'aucell:
- Si no ens entenem per llenguatge, entenam-nos per amor; cor en lo teu cant se representa a mos ulls mon amat.
27. The bird was singing in the garden of the beloved, when the lover came and said to the bird:
- If we don't understand each other by language, let us communicate with love; for to my eyes, my beloved is represented in your song.

28. Hac son l'amic, qui molt havia treballat en cercar son amat; e hac paor que no oblidàs son amat. E plorà, per ço que no s'adormís, ni son amat no fos absent a son remembrament. 28. The lover, who had worked hard to search for his beloved, felt sleep coming to him; and he feared he might forget his beloved. And he cried, so as not to fall asleep, and so that his beloved would not be absent to his consciousness.

29. Encontraren-se l'amic e l'amat, e dix l'amic:
- No cal que em parles; mas fé'm senyal ab tos ulls, qui són paraules a mon cor, con te do ço que demanes.
29. The lover met his beloved, and he said:
- You need not speak to me; but make a signal with your eyes, which are words to my heart, when I give you what you ask me.

30. Desobeí l'amic son amat, e plorà l'amic. E l'amat venc morir en la gonella de son amic, per ço que l'amic recobràs ço que havia perdut; e donà-li major do que cell que perdut havia. 30. The lover disobeyed his beloved, and he wept. And the beloved came to die in the gown of his lover, to let him recover what he had lost; and he gave him yet a greater gift than the one he had lost.

31. L'amat enamora l'amic, e no el plany de son llanguiment, per ço que pus fortment sia amat e en lo major llanguiment atrop l'amic plaer e reveniment. 31. The beloved brings love to the lover, and does not pity him for his sorrows, whence he may more strongly be loved and, in the greatest sorrow, find pleasure and renewal.


miralda@ieec.uab.es Jordi Miralda Escudé

Home My homepage

Home Book of the Lover and the Beloved