Llibre d'Amic e Amat

           

Book of the Lover and the Beloved

Febrer

           

February

 

Ramon Llull

Translated by Jordi Miralda Escudé
 


Pitgeu en el dia del mes per anar a la metàfora d'avui: Click on today's date to go to the prayer of the day:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


 
1. Dix l'amic:
- Turmenten-me los secrets de mon amat, com les mies obres los revelen, e cor la mia boca los té secrets e no els descobre les gents.
1. Said the lover:
- I am tormented by the secrets of my beloved, for they are revealed in my deeds, but they are kept secret in my mouth and they are not unraveled by the people.

2. Les condicions d'amor són que l'amic sia sofirent, pacient, humil, temorós, diligent, confiant, e que s'aventur a grans perills a honrar son amat. E les condicions de l'amat són que sia vertader, liberal, piadós, just, a son amic. 2. The conditions for love are that the lover be long-suffering, patient, humble, fearful, diligent, trustful, and ready to confront great dangers to honor his beloved. And the conditions for the beloved are that he be truthful, generous, compassionate, and just to his lover.

3. Encercava l'amic devoció en los munts e en los plans, per veer si era servit son amat; e atrobà'n defalliment en cascú d'aquests llocs. E per açò cavà en la terra, si hi atrobaria lo compliment, pus que per terra devoció ha defalliment. 3. The lover was searching for devoutness in the mountains and the plains, to see if his beloved was being served; but he found only failure in every place. So he dug into the earth to see if he could find compliance, since by the earth devoutness fails.

4. - Digues, aucell que cantes d'amor al meu amat: Per què em turmenta ab amor, qui m'ha pres a ésser son servidor?
Respòs l'aucell:
- Si no sostenies treballs per amor, ab què amaries ton amat?
4. - Tell me, bird who sings love to my beloved: Why does he torment me with love, when he has taken me as his servant?
The bird replied:
- If you endured no hardship for your love, what would you love your beloved with?

5. Consirós anava l'amic en les carreres de son amat, e encepegà, e caec enfre espines, les quals li foren semblants que fossen flors, e que son llit fos d'amors. 5. Deep in thought, the lover mused on the paths to his beloved, when he stumbled and fell among thorns, and the thorns seemed like flowers to him, and his bed seemed to be made of love.

6. Demanaren a l'amic si camiaria per altre son amat. Respòs, e dix:
- E qual altre és mellor ni pus noble que sobiran bé, eternal, infinit en granea, poder, saviea, amor, perfecció?
6. The lover was asked if he would change his beloved for someone else. He answered saying:
And who could be better and more noble than supreme good, eternal, infinite in greatness, power, wisdom, love, perfection?

7. Cantava e plorava l'amic cants de son amat, e deia que pus ivaçosa cosa és amor en coratge d'amador, que llamp en resplendor, ni tro en oïment; e pus viva és aigua en plor que en ondes de mar; e pus prop és sospir a amor que neu a blancor. 7. The lover was singing and weeping songs to his beloved, and he said that love is swifter in the courage of the lover than lightning is in glare, and thunder is in sound; and more lively is water in tears than in the waves of the sea; and closer to love are sighs than whiteness is to snow.

8. Demanaren a l'amic per què era son amat gloriós. Respòs:
- Per ço cor és glòria.
Digueren-li per què era poderós. Respòs:
- Per ço cor és poder.
Ni per què és savi:
- Per ço cor és saviea.
Ni per què és amable:
- Per ço cor és amor.
8. The lover was asked why his beloved is glorious. He answered:
- Because he is glory.
He was asked why he is powerful. He answered:
- Because he is power.
And why he is learned:
- Because he is learning.
And why he is kind:
- Because he is love.

9. Llevà's matí l'amic, e anava cercant son amat; e atrobà gents qui anaven per la via, e demanà si havien vist son amat. Respongueren-li dient quan fo aquella hora que son amat fo absent a sos ulls mentals. Respòs l'amic, e dix:
- Anc, pus hac vist mon amat en mos pensaments, no fo absent a mos ulls corporals, cor totes coses vesibles me representen mon amat.
9. The lover woke up in the morning, and he went searching for his beloved; and he ran across people who were walking along the way, and he asked them if they had seen his beloved. Then they asked him when it was that his beloved was absent to his eyes of the mind. The lover replied:
- Never, for I have seen my beloved in my thoughts, so he was not absent to my corporal eyes, since to me everything visible represents my beloved.

10. Ab ulls de pensaments, llanguiments, de sospirs e de plors, esguardava l'amic son amat; e ab ulls de gràcia, justícia, pietat, misericòrdia, liberalitat, l'amat esguardava son amic. E l'aucell cantava lo plaent esguardament damunt dit. 10. With eyes of thoughts, pangs, sighs and tears, the lover gazed at his beloved; and with eyes of grace, justice, piety, mercy, generosity, the beloved gazed at his lover. And the bird sang to this pleasant gaze.

11. Les claus de les portes d'amor són daurades de consirers, sospirs e plors; e el cordó de les claus és de consciència, contrició, devoció, satisfació; e el porter és de justícia, misericòrdia. 11. The keys to the doors of love are gilded with meditation, moans and tears; and the string of the keys is made of conscience, contriction, devotion, satisfaction; and the doorman is of justice, mercy.

12. Tocava l'amic a la porta de son amat ab colp d'amor, esperança. Oïa l'amat lo colp de son amic ab humilitat, pietat, paciència, caritat. Obriren les portes deïtat e humanitat, e entrava l'amic veer son amat. 12. The lover knocked at the door of his beloved with a stroke of love, hope. The beloved heard the knock from his lover with humility, compassion, patience, charity. The doors were opened by deity and humanity, and the lover came in to see his beloved.

13. Propietat e comunitat s'encontraren, e es mesclaren, per ço que fos amistat e benvolença enfre l'amic e l'amat. 13. Property and community came together, and they mixed with each other, to bring friendship and kindness among the lover and the beloved.

14. Dos són los focs que escalfen l'amor de l'amic: la un és bastit de desigs, plaers, e cogitacions; l'altre és compost de temor, llanguiment, e de llàgremes e de plors. 14. Two fires lighten the love of the lover: one is built of wishes, pleasures, deliberations; the other is made out of fear, suffering, of tears and weepings.

15. Desirà l'amic soliditat, e anà estar tot sol per ço que hagués companyia de son amat, ab lo qual està tot sol enfre les gents. 15. The lover wished for solitude, and he went to be alone to have the company of his beloved, with whom he was alone among the people.

16. Estava l'amic tot sol, sots l'ombra d'un bell arbre. Passaren hòmens per aquell lloc, e demanaren-li per què estava sol. E l'amic respòs que sol fo com los hac vists e oïts, e que d'abans era en companyia de son amat. 16. The lover was alone, in the shadow of a fine tree. People went by that place, and asked him why he was alone. And the lover replied that he was alone once he had seen and heard them, but he had been in the company of his beloved before.

17. Ab senyals d'amor se parlaven l'amic e l'amat; e ab temor, pensaments, llàgremes e plors recomptava l'amic a l'amat sos llanguiments. 17. With signals of love the lover and the beloved spoke, and with fear, thoughts, tears and weepings the lover told his beloved of his sorrows.

18. Dubtà l'amic que son amat no li fallís a ses majors necessitats. Desenamorà l'amat son amic. Hac contrició, penediment, l'amic en son cor; e l'amat reté al cor de l'amic esperança, caritat; e als ulls llàgremes e plors, per ço que retornàs amor en l'amic. 18. The lover doubted whether his beloved would fail him in his greatest need. The lover had contrition, repentance in his heart; and the beloved rendered hope and charity to the lover's heart, and tears and weepings to his eyes, to let love return to the lover.

19. Eguals coses son propinqüitat e llunyedat enfre l'amic e l'amat; cor enaixí com mesclament d'aigua e de vi, se mesclen les amors de l'amic e l'amat; enaixí con calor e llugor, s'encadenen llurs amors; e enaixí com essència e ésser, se convenen e s'acosten. 19. The same thing is proximity and remoteness between the lover and the beloved; for just like in mixing water and wine, the love of the lover and the beloved mix together; just like with heat and glare, their love is linked; and just like essence and being, they suit themselves and come close to each other.

20. Dix l'amic a son amat:
- En tu és mon sanament e mon llanguiment; e on pus fortment me sanes, pus creix mon llanguiment, e on pus me llangueixs, major sanitat me dónes.
Respòs l'amat:
- La tua amor és segell e emprenta on mostres los meus honraments a les gents.
20. The lover said to his beloved:
- My healing and my suffering are in you; and where you give me the best health, my pain grows the most, and where you give me the most suffering, your healing is greatest.
Replied the beloved:
- Your love is the stamp and seal where you show my glory to the people.

21. Veia's pendre l'amic, e lligar, e ferir e auciure per amor de son amat. Demanaren-li aquells qui el turmentaven:
- On és ton amat?
Respòs:
- Ve'l-vos en lo muntiplicament de mes amors e en la sustentació que em fa de mos turments.
21. The lover was being abducted and chained, wounded, and slain for the love to his beloved. Those who tormented him asked:
- Where is your beloved?
He replied:
- See him in my growing love and in the sustainment of my suffering he provides.

22. Dix l'amic a l'amat:
- Anc no fugí ni em partí de tu a amar, depús que t'hac conegut; cor en tu, e per tu e ab tu fui on que fos.
Respòs l'amat:
- Ni jo, depús que tu m'haguist conegut e amat, no t'oblide, ni null temps no fiu contra tu engan ni falliment.
22. The lover said to the beloved:
- I never fled from you, nor did I depart from loving you, ever since I knew you; for in you, for you and with you, I was where I needed to be.
Replied the beloved:
- Neither did I forget you, ever since you knew me and you loved me, nor was there ever deceit or desertion against you.

23. Anava l'amic per una ciutat com a foll, cantant de son amat; e demanaren-li les gents si havia perdut son seny. Respòs que son amat havia pres son voler, e que ell li havia donat son enteniment; per açò era-li romàs tan solament lo remembrament, ab què remembrava son amat. 23. The lover was going through a city like a mad man, singing of his beloved; and people asked him if he had lost his senses. He answered that his beloved had taken his will, and he had given him his intelligence; so only memory remained in him, which he remembered his beloved with.

24. Dix l'amat:
- Miracle és contra amor, d'amic qui s'adorm oblidant son amat.
Respòs l'amic:
- E miracle és contra amor si l'amat no desperta l'amic, pus que l'ha desirat.
24. The beloved said:
- It is an act against love for the lover to be asleep forgetting his beloved.
Answered the lover:
- And it is an act against love for the beloved not to wake the lover, since he has desired him.

25. Pujà-se'n lo cor de l'amic en les altees de l'amat, per ço que no fos embargat a amar en l'abís d'aquest món. E con fo a l'amat, contemplà'l ab dolçor e plaer; e l'amat baixà'l a aquest món, per ço que el contemplàs ab tribulacions e ab llanguiments. 25. The heart of the lover rose to the heights of the beloved, so as not to be restrained to love in the abyss of this world. And when he was with the beloved, he gazed at him with sweetness and pleasure; then, the beloved descended him to this world, so that he could gaze at him in anxiety and pain.

26. Demanaren a l'amic:
- Quals són tes riquees?
Respòs:
- Les pobretats que sostenc per mon amat.
- E qual és ton repòs?
- Lo llanguiment que em dóna amor.
- E qui és ton metge?
- La confiança que he de mon amat.
- E qui és ton maestre?
Respòs, e dix que les significances que les creatures donen de son amat.
26. The lover was asked:
- What is your wealth?
He answered:
- It is the poverty I sustain for my beloved.
- And what gives you rest?
- The grief that love gives to me.
- And who is your doctor?
- The trust that I have in my beloved.
- And who is your teacher?
He answered that his teacher was the meanings of his beloved given by all creatures.

27. Cantava l'aucell en un ram de fulles e de flors, e lo vent menava les fulles e aportava odor de les flors. Demanava l'amic a l'aucell què significava lo moviment de les fulles ni l'odor de les flors. Respòs:
- Les fulles signifiquen en llur moviment, obediència; e l'odor, sufre e malanança.
27. The bird was singing in a bunch of leaves and flowers, and the wind stirred the leaves and brought the smell from the flowers. The lover asked the bird w:at the motion of the leaves and the smell of the flowers meant. He answered:
- The leaves, in their movement, mean obedience; and the smell means suffering and misfortune.

28. Anava l'amic desirant son amat, e encontrà's ab dos amics qui ab amors e ab plors se saludaren, e s'abraçaren e es besaren. Esmortí's l'amic: tan fortment li remembraren los dos amics son amat. 28. The lover was desiring his beloved, and he ran into two friends who greeted each other with love and tears, and they embraced and kissed each other. The lover shivered: so strongly was he reminded of his beloved by the two friends.

29. Cogità l'amic en la mort, e hac paor tro que remembrà son amat. E cridà a les gents qui li estaven davant:
- Ah, senyors! Amats per ço que mort ni perills no temats, a honrar mon amat.
29. The lover was musing about death, and he feared it until he remembered his beloved. And he called to the people around him:
- Ah, gentlemen! Rejoice in honoring my beloved, so that you fear neither danger nor death.


miralda@ieec.uab.es Jordi Miralda Escudé

Home My homepage

Home Book of the Lover and the Beloved