Llibre d'Amic e Amat

           

Book of the Lover and the Beloved

Abril

           

April

 

Ramon Llull

Translated by Jordi Miralda Escudé
 


Pitgeu en el dia del mes per anar a la metàfora d'avui: Click on today's date to go to the prayer of the day:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


 
1. Absentà's l'amat a son amic, encercava l'amic son amat ab memòria e ab enteniment, per ço que el pogués amar. Atrobà l'amic son amat; demanà-li on havia estat. Respòs:
- En l'absència de ton remembrament e en la innorància de ta intel·ligència.
1. The beloved became absent to the lover; the lover searched for his beloved with memory and understanding, so that he could love him. The lover found his beloved; he asked him where he had been. He replied:
- In the absence of your remembrance and in the ignorance of your intelligence.

2. - Digues, foll: has vergonya de les gents con te veen plorar per ton amat?
Respòs que vergonya sens pecat és per defalliment d'amor qui no sap amar.
2. - Tell me, crazy: are you ashamed of people seeing you cry for your beloved?
He answered that shame without sin is due to failure of love, in those who do not know how to love.

3. Sembrava l'amat en lo cor de l'amic desigs, sospirs, virtuts e amors. Regava l'amic les sements ab llàgremes e ab plors. 3. In the lover's heart the beloved sowed wishes, sighs, virtues and love. The lover watered the seeds with tears and weepings.

4. Sembrava l'amat en lo cors de l'amic treballs, tribulacions, llanguiments. Sanava l'amic son cors ab esperança, devoció, paciència, consolacions. 4. In the lover's body the beloved sowed hardship, sorrow, tribulation. The lover healed his body with hopefulness, devotion, patience, consolation.

5. A una gran festa tenc l'amat gran cort de molts honrats barons, e féu gran convits e gran dons. Venc l'amic a aquella cort; dix-li l'amat:
- Qui t'ha apellat a venir a ma cort?
Respòs l'amic:
- Necessitat e amors m'han fet venir veer tes faiçons e tos capteniments.
5. The beloved had a big party, with a large gathering of many honored barons, and he made great gifts and donations. The lover came to that gathering; the beloved told him:
- Who called you to come to my party?
The lover answered:
- Need and love made me come to see your ways and your demeanor.

6. Demanaren a l'amic de qui era. Respòs:
- D'amor.
- De què est?
- D'amor.
- Qui t'ha engenrat?
- Amor.
- On nasquist?
- En amor.
- Qui t'ha nodrit?
- Amor.
- De què vius?
- D'amor.
- Com has nom?
- Amor.
- D'on véns?
- D'amor.
- On vas?
- A amor.
- On estàs?
- En amor.
- Has altra cosa mas amor?
Respòs:
- Hoc, colpes e torts contra mon amat.
- Ha en tot amat perdó ?
Dix l'amic que en son amat era misericòrdia e justícia, e per açò era son hostal enfre temor e esperança.
6. The lover was asked who he belonged to. He answered:
- To love.
- What are you made of?
- Of love.
- Who begot you?
- Love.
- Where were you born?
- In love.
- Who nourished you?
- Love.
- What do you live out of?
- Out of love.
- Who named you?
- Love.
- Where do you come from?
- From love.
- Where do you go to?
- To love.
- Where are you?
- In love.
- Do you have anything but love?
He answered:
- Yes, faults and wrongs against my beloved.
- Is there forgiveness in your beloved?
The lover said that in his beloved were mercy and justice, and for this reason he was settled between fear and hopefulness.

7. Absentà's l'amat a l'amic, e encercà'l l'amic en sos pensaments; e demanava'l a les gents ab llenguatge d'amor. 7. The beloved became absent to his lover, and the lover searched for him with his thoughts; and he asked for him to the people with language of love.

8. Atrobà l'amic son amat qui estava menyspreat enfre les gents, e dix a l'amat que gran injúria era feta a sos honraments. Respòs l'amat, e dix que ella prenia deshonor per fretura de fervents e devots amadors. Plorà l'amic e muntiplicaren ses dolors; aconsolava'l l'amat mostrant-li sos capteniments. 8. The lover found his beloved being despised among the people, and he said to him that a great offence was being made against his honor. The beloved answered that he took dishonor in the lack of fervent and devout lovers. The lover cried, and his sorrows multiplied; the beloved gave him comfort, showing him his conduct.

9. Lo llum de la cambra de l'amat venc inluminar la cambra de l'amic, per ço que en gitàs tenebres e que l'omplís de plaers, e de llangors e de pensaments. E l'amic gità de sa cambra totes coses, per ço que hi cabés son amat. 9. The light from the beloved's room came to enlighten the lover's room, to cast away the darkness and fill it with pleasure, and with sorrows and thoughts. And the lover took everything away from his room to let his beloved fit in.

10. Demanaren a l'amic quin senyal faïa son amat en son gamfanó. Respòs que d'home mort. Digueren-li per què faïa aital senyal. Respòs:
- Per ço cor fo home mort crucificat, e per ço que aquells qui es gaben que són sos amadors, seguesquen son esclau.
10. The lover was asked what sign his beloved carried in his flag. He replied it was a sign of a dead man. They asked why he carried such a sign. He answered:
- Because he was a dead, crucified man, and in order that those who take pride in being his lovers may follow his way.

11. Venc l'amat a albergar a l'hostal de son amic, e lo majordome demanà-li hostalatge. Mas l'amic dix que son amat devia ésser albergat en perdó. 11. The beloved came to be loved at the home of his lover, and the butler asked him to pay for the lodging. But the lover said his beloved had to be lodged in forgiveness.

12. Acompanyaren-se memòria e volentat, e pujaren en lo munt de l'amat per ço que l'enteniment s'exalçà's, e l'amor se doblàs en amar l'amat. 12. Memory and will came together, and they climbed to the mountain of the beloved to let understanding be exalted, and to let love be doubled in loving the beloved.

13. Tots jorns són sospirs e plors missatges enfre l'amic e l'amat, per ço que sia enfre ambdós solaç, companyia e amistat, e benvolença. 13. Every day sighs and weepings are messages between the lover and the beloved, to build between them solace, companionship, affection, and goodwill.

14. Enyorava l'amic son amat, e tramès-li sos pensaments, per ço que li aportassen de son amat la benanança en la qual l'havia tengut llongament. 14. The lover yearned for his beloved, and he sent him his thoughts, so that they could carry from his beloved the goodwill that he had given him for so long.

15. Benefici donà l'amat a son amic, de plors, sospirs, llangors, pensaments e dolors; ab lo qual benefici servia l'amic son amat. 15. The beloved offered his lover the benefit of crying, of sighs, sorrows, of grief and pain; and with this benefit, the lover served his beloved.

16. Pregà l'amic son amat que li donàs llarguea, pau, honrament en est món, e l'amat demostrà ses faiçons al remembrament e l'enteniment de l'amic, e donà's a la volentat per object. 16. The lover prayed to his beloved to have generosity, peace, self-esteem in this world; and the beloved displayed his forms to the memory and the intelligence of the lover, and he offered himself as the object of his will.

17. Demanaren a l'amic en què està honrament. Respòs que en entendre e amar son amat. E demanaren-li en què està deshonor. Respòs que en oblidar, desamar son amat. 17. The lover was asked what honor is about. He said it is about understanding and loving his beloved. They asked him what dishonor is. He said it is to forget and despise his beloved.

18. Turmentava'm amor tro que li hac dit que tu eres present als meus turments; e adoncs amor afluixà mos llanguiments, e tu, per guardó, muntipliquist amor, qui em doblà mos turments. 18. I was mortified by love until I said that you were present in my torment; and then love softened my pain and, as a reward, you multiplied love, who doubled my ordeal.

19. Encontré en la via d'amor amador qui no parlava: ab plors, magres faiçons, llanguiments, acusava amor e blasmava. Escusava's amor ab lleialtat, paciència, devoció, fortitudo, temprança, benanança. E per açò blasmé l'amador qui d'amor se clamava, pus que tan nobles dons li donava amor. 19. Along the path of love I ran across a lover who did not speak: with tears, distressed gestures and wretchedness, he blamed love and he cursed. Love responded with loyalty, hopefulness, patience, devotion, strength, serenity, welfare. For that, I blamed the lover who complained of love, for love was giving him offerings so noble.

20. Cantava l'amic e deia:
- Oh, con gran malanança és amor! Ah, con gran benauirança és amar mon amat, qui ama sos amadors ab infinida amor eternal, complida en tots acabaments!
20. The lover sang and said:
- Oh, what a great affliction is love! Ah, what a great blessing is to love my beloved, who loves his followers with infinite, eternal love, fulfilled in all purposes!

21. Anava l'amic en una terra estranya on cuidava atrobar son amat, e en la via assaltejaren-lo dos lleons. Paor hac de mort l'amic, per ço cor desirava viure per servir son amat; e tramès son remembrament a son amat, per ço que amor fos a sos traspassaments, per la qual amor mills pogués sostenir la mort. Dementre que l'amic remembrava l'amat, los lleons vengren humilment a l'amic, al qual lleparen les llàgremes de sos ulls qui ploraven, e les mans e els peus li besaren. E l'amic anà en pau encercar son amat. 21. The lover was going through a strange land where he planned to find his beloved, and along his way he was assailed by two lions. The lover had fear of death, for he wished to live to serve his beloved; and he sent his memories to his beloved, so that love would be present in his passing away and could better overcome death. While the lover remembered his beloved, the lions humbly approached the lover, and they leaked the tears from his crying eyes, and they kissed his hands and feet. And the lover went in peace to seek his beloved.

22. Anava l'amic per munts e per plans, e no podia trobar portal on pogués eixir del carçre d'amor qui llongament havia tengut en presó son cors, e sos pensaments e tots sos desirers e plaers. 22. The lover was going through mounts and plains, and he could not find the door where he could get out of the jail of love which had for so long imprisoned his heart, and his thoughts and all his desires and pleasures.

23. Dementre que l'amic anava enaixí treballant, atrobà un ermità qui dormia prés d'una bella font. Despertà l'amic l'ermità, dient si havia vist, en somniant, son amant. Respòs l'ermità, e dix que egualment eren encarcerats sos pensaments en lo carçre d'amor, en vetlant e en dorment. Molt plac a l'amic com havia trobat companyó de presó; e ploraren ambdós, cor l'amat no havia molts d'aitals amadors. 23. While the lover was worried in this manner, he met an eremite who was sleeping near a beautiful fountain. The lover waked the eremite, asking if he had seen his beloved in his dreams. The eremite replied that his thoughts were equally incarcerated in the jail of love being awake or asleep. The lover was greatly pleased to have met a prison partner, for the beloved did not have many lovers like these.

24. No ha en l'amat nulla cosa en què l'amic no haja ànsia e tribulació, ni l'amic no ha cosa en si en què l'amat no haja plaer e senyoria; e per açò l'amor de l'amat é en acció e l'amor de l'amic en llanguiment, passió. 24. There is nothing in the beloved the lover is not anxious and does not yearn for, nor is there anything in the lover the beloved does not feel pleasure and majesty for; hence, the love of the beloved is in action, and the love of the lover is in languor, passion.

25. En un ram cantava un aucell, e deia que ell daria un novell pensament a amador que li'n donàs dos. Donar l'aucell lo novell pensament a l'amic, e l'amic donà'n dos a l'aucell, per ço que alleujàs sos turments; e l'amic sentí muntiplicades ses dolors. 25. In a branch a bird was singing, and was saying that he would give a new thought to a lover who would give him two. The bird gave the new thought to the lover, and the lover gave two to the bird, so that his anguish would be alleviated; and the lover felt his pain being multiplied.

26. Encontraren-se l'amic e l'amat, e foren testimonis de llur encontrament saluts, abraçaments, e besars, e llàgremes e plors. E demanà l'amat a l'amic, de son estament; e l'amic fo embarbesclat en presència de son amat. 26. The lover and the beloved met, and greetings, hugs, kisses, tears and weepings were present in their encounter. And the beloved asked the lover about his estate; and the lover was puzzled in the presence of his beloved.

27. Contrastaren-se l'amic e l'amat, e pacificaren-los llurs amors; e fo qüestió qual amor hi mès major amistat. 27. The lover and the beloved were at odds, and they were pacified by their love; and one wondered whose love had given the greatest friendship.

28. Amava l'amic tots aquells qui temien son amat, e havia temor de tots aquells qui no temien son amat; e per açò fo qüestió qual era major en l'amic: o amor o temor. 28. The lover loved everyone who feared his beloved, and he feared anyone who did not fear his beloved; and so it was wondered which was greatest in the lover: love or fear.

29. Jurcava l'amic a seguir son amat, e passava per una carrera on havia un mal lleó qui auceïa tot home qui en passava pererosament e sens devoció. 29. The lover strived to follow his beloved, and he was going along a road where a nasty lion killed anybody who was going by leisurely and without devotion.

30. Deia l'amic:
- Qui no tem mon amat, a tembre li cové totes coses; e qui tem mon amat, audàcia e ardiment li cové en totes coses.
30. The lover said:
- He who does not fear my beloved is bound to fear all things, and he who fears my beloved is bound to be bold and audacious in everything.


miralda@ieec.uab.es Jordi Miralda Escudé

Home My homepage

Home Book of the Lover and the Beloved