Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"

Versió catalana

Tornar

1 Intro cor 2 baixa.jpg
1
3 historia 5 baixa.jpg
2
3 Expoesmou cor 5 baixa.jpg
3
4 lanzamiento cor 5 baixa.jpg
4
5 satelite cor 3 baixa.jpg
5
6 elsulls cor 4 baixa.jpg
6
7 mode cor 5 baixa.jpg
7
8 datos cor 4 baixa.jpg
8
9 estrelles cor 4 baixa.jpg]
9
10 Galaxia cor 4 baixa.jpg
10
11 Planetes  extrasolars  cor 5 baixa.jpg
11
12 extragalactic cor 5 baixa.jpg
12
relativitat cor 5 baixa.jpg
13
participacio cor.jpg
14
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl