Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

Technical Specifications

Back

  • Number of boards : 22 plafons
  • Size : 120 cm * 100 cm
  • Format:Impressions en lona per penjar.
  • Barra superior amb subjeccions per penjar i contrapés inferior
  • Packages : 4 tubs de cartó de 15 cm * 160 cm
  • * Enlarge the images

  • Address to pick it up:

Secretaria planta 7
Departament de Física Quàntica i Astrofísica
Facultat de Física
Carrer Martí i Franquès, 1
08028 Barcelona

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl