Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

Technical Specifications

Back

  • Number of boards: 17 boards
  • Size: 150 cm x 100 cm
  • Format: Impressions encapsulated with aluminum slats up and down.
  • Packages: 4 tubes (15 cm * 160 cm)
  • Transportation needed: only a car (big)

Address to pick it up:


Secretaria planta 7
Departament de Física Quàntica i Astrofísica
Facultat de Física
Carrer Martí i Franquès, 1
08028 Barcelona

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl