Treball fi de màster

Coordinació

Joan Bertomeu
Professor titular del Departament de Física Aplicada i Òptica
Facultat de Física

Descriptors / temari

Realitzar un treball d’introducció a la investigació sobre un tema d’energies renovables i sostenibilitat energètica. El TFM és un projecte de recerca o un estudi que implica un exercici integrador de la formació rebuda al llarg de la titulació. Aquest exercici comporta que els estudiants apliquin els coneixements, habilitats, les actituds i les competències adquirits al llarg del màster.

El tema de desenvolupament del TFM serà dirigit per un tutor assignat per la comissió. El tutor del TFM assessora l’estudiant en la definició dels aspectes a considerar, li proporciona les eines experimentals i bibliogràfiques necessàries per al desenvolupament del treball i vigila que el treball programat avanci adequadament durant el període docent. El tutor també supervisa que l’estructura de la memòria s’adeqüi a la normativa.

El TFM es pot dur a terme parcialment o total en una empresa o institució aliena al màster. En aquest cas, es condició indispensable que l’empresa designi un tutor i que es compleixin tots els requisits que regula la normativa d’estada d’alumnes en empreses.
El TFM es descriu en una memòria escrita. Aquesta memòria s’elaborarà seguint les indicacions facilitades en el Campus Virtual, ajustant-se a una extensió màxima de 30 pàgines, a les que podran afegir-se els annexos que es consideri oportú  (especificacions tècniques, taules, etc.).

La memòria podrà estar redactada en català, castellà o anglès. En el cas de redacció en català o castellà, caldrà afegir al final de la memòria un abstract en anglès de dues pàgines màxim. En cas de redacció en anglès, caldrà afegir al final de la memòria un resum en català o castellà de dues pàgines màxim.

El TFM haurà de ser defensat públicament en una presentació oral, dins del període fixat pel calendari d’avaluacions.

Es recomana que els estudiants de nou ingrés matriculin el TFM el semestre de primavera.