Pràctiques en empreses

Coordinació

Josep Mª Chimenos
Professor titular del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metalúrgica
Facultat de Química

Descriptors / temari

L'objectiu principal de l'assignatura és que l'estudiant desenvolupi durant un període de temps una activitat laboral, amb un perfil adequat als propis del màster, dins del marc d'un conveni universitat-empresa.

L'empresa designa un tutor que guiarà, informarà i assessorarà l'estudiant durant la seva estada. A més, la coordinació del màster designarà igualment un tutor acadèmic que vetllarà perquè es compleixin els objectius formatius fixats prèviament.

 
Les activitats que ha de dur a terme l'estudiant són les següents:

  • Presencials: l'estada a l'empresa.
  • Dirigides (individuals): En finalitzar les pràctiques, redacció d'un informe de l'activitat desenvolupada, així com aquelles altres activitats suggerides pel tutor acadèmic i/o el tutor a l'empresa.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges:

Per avaluar l'assignatura és obligatori que l'estudiant hagi fet les pràctiques sota la cobertura legal d'un conveni universitat-empresa signat entre la Facultat de Física de la UB i l'empresa. Per avaluar correctament aquesta assignatura, l'estudiant ha d'aportar la documentació següent

  1. Còpia del conveni universitat-empresa sota el qual s'han realitzat les pràctiques.
  2. Informe del tutor d'empresa, en el qual es valorin les tasques que s'hagin desenvolupat, que es verifiqui que s'han complert els acords del conveni respecte a la durada total i a les hores de treball diari, i que es faci una valoració raonada de l'aprofitament per part de l'estudiant. Aquest informe és preceptiu.
  3. Informe elaborat per l'estudiant, amb el vistiplau del tutor d'empresa, d'una extensió recomanada d'unes cinc pàgines a 1,5 d'espai. Ha de descriure les tasques que s'ha portat a terme i ha d'incloure la valoració personal de l'estada i les tasques realitzades. Els comentaris d'autoavaluació i autocrítica seran molt ben rebuts.

Per obtenir la nota final de l'assignatura es requereix:

  1. La valoració de l'informe del tutor de l'empresa (40%).
  2. L'avaluació de l'informe de l'estudiant (60%), la valoració realitzarà el tutor acadèmic.

La cerca d'empreses on fer pràctiques és responsabilitat de l'estudiant. Per tant, és recomanable diferir la matriculació de les pràctiques fins a tenir una empresa emparaulada. Fins i tot és possible iniciar les pràctiques amb tota la cobertura legal abans d'estar matriculat. Si us plau, si teniu dubtes sobre el funcionament de les pràctiques poseu-vos en contacte amb el coordinador.