Gestió, eficiència, estalvi i planificació energètica

Coordinació

Miguel Villarrubia
Professor titular del Departament d'Electrònica
Facultat de Fïsica

Descriptors / temaris

 • PRINCIPIS DE LA GESTIÓ ENERGÈTICA. Balanços d'energia. Comptabilitat energètica. Ràtios i indicadors energètics.
 • AUDITORIA I DIAGNÒSTIC ENERGÈTIC. Metodologia. Auditoria energètica. Norma UNE 216501. Prediagnòstic energètic. Mesuraments de camp. Tècniques i equips de mesura. Informe d'auditoria. Diagnòstic energètic Mesures correctores.
 • SISTEMA DE GESTIÓ ENERGÈTICA (SGE). Cicle Deming. Implantació d'un SGE. Normes UNE-EN 16001 i ISO 50.001. Manual de Gestió Energètica. Pla d'acció. Planificació. Implantació. Operació. Verificació. Eines per a l'elaboració del pla d'acció. Certificació.
 • EMPRESES DE SERVEIS ENERGÈTICS. Tipus de serveis. Mesura, verificació i seguiment. DAFO per el subministrador i per al consumidor. Anàlisi de rendibilitat energètica i econòmica.
 • TARIFACIÓ I PREUS DE L'ENERGIA. Energia canalitzada i no canalitzada. Tarifes i preus de l'energia elèctrica. Tarifes i preus del gas natural. Energies no canalitzades. Anàlisi de la facturació. Cost unitari. Externalitats. Optimització de la contractació.
 • TECNOLOGIES I SISTEMES EN ENERGIA TÈRMICA. Estalvi i eficiència en calderes i forns. Cremadors. Recuperadors i regeneradors de calor. Xarxes de fluids tèrmics. Aïllaments. Microones. Estalvi i eficiència en la producció i distribució de fred. Torres de refrigeració.
 • TECNOLOGIES I SISTEMES EN ENERGIA ELÈCTRICA. Línies de distribució. Trafos i motors elèctrics. Accionaments. Bombes. Ventiladors. Regulació. Electrotecnologiess. Forns d'inducció. Microones.
 • SISTEMES D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. Cogeneració de calor i electricitat. Configuració de sistemes. Turbina de gas, motor de combustió i cicle combinat. Trigeneració. Tetrageneració. Sistemes múltiples electricitat, calor, fred i aigua osmotitzada. Legislació.
 • EFICIÈNCIA I ESTALVI ENERGÈTIC. Millors tècniques disponibles (BAT s). Documents de referència sobre millors tècniques disponibles (BREF). BREF d'eficiència energètica. Aplicació a diferents sectors.
 • ANÀLISI DE RENDIBILITAT DE MESURES D'ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. Sobreinversió. Estalvis anuals. Paràmetres de rendibilitat. Sensibilització. Internalització d'externalitats.
 • PLANIFICACIÓ ENERGÈTICA. Plans energètics a mitjà i llarg termini. Marc comunitari de la planificació energètica. Estratègies de subministrament. Seguretat de subministrament. Diversificació. Criteris econòmics, mediambientals i de sostenibilitat. Escenaris. Anàlisi de sensibilitat.