Gestió energètica en sectors no industrials: edificació i transport

Coordinació

Cristian Fábrega
Professor associat del Departament d'Electrònica
Facultat de Física

Descriptors / temari

 • L'EDIFICI COM CONSUMIDOR D'ENERGIA. Instal·lacions de calefacció, ventilació i condicionament d'aire (HVAC). Instal·lacions d'ACS. Instal·lacions elèctriques i d'il·luminació. Subministrament d'aigua. Gestió de residus i d'aigües residuals.
 • BALANÇ ENERGÈTIC D'UN EDIFICI. Balanços d'energia. Auditoria energètica d'un edifici. Metodologia. Equips. Informe d'auditoria. Mesures correctores.
 • ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN L'EDIFICACIÓ. Legislació. Document HE a Codi Tècnic d'Edificació (CTE). Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE). Certificació energètica d'un edifici. Procediment general CALENER. Procediments simplificats CE3 i CE3X.
 • EDIFICACIÓ SOSTENIBLE. Criteris bioclimàtics. Arquitectura passiva. Cicle de vida de materials. Petjades del carboni i hídrica. Criteris de sostenibilitat urbanística.
 • ENERGIES RENOVABLES EN EDIFICACIÓ. Integració a l'edifici. Energia solar fotovoltaica i fototèrmica. Minieòlica. Geotèrmia i bomba de calor. Tipologies en funció del tipus i ús d'edifici. Anàlisi DAFO.
 • MESURES D'EFICIÈNCIA I ESTALVI ENERGÈTIC EN INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES. Instal·lacions HVAC i ACS. Energies renovables. Sistemes de gestió.
 • MESURES D'EFICIÈNCIA I ESTALVI ENERGÈTIC EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'IL·LUMINACIÓ. Equips elèctrics. Il·luminació d'interiors i exteriors. Energies renovables. Sistemes de gestió. Tipologies segons usos.
 • ANÀLISI SECTORIAL. Guies tècniques d'eficiència i estalvi energètic. Sectors residencial, comercial, hoteler, sanitari, administratiu, educatiu i esportiu.
 • EMPRESES DE SERVEIS ENERGÈTICS. Centrals de generació d'electricitat, calor i fred. Xarxes. District heating i cooling. Microcogeneració. Bomba de calor geotèrmica. Sistemes híbrids. Anàlisi econòmica per al productor i per a l'usuari.
 • IMPACTE AMBIENTAL DE L'EDIFICACIÓ. Cicle de vida de l'edifici. Projecte, construcció, ús i fi de vida. Materials. Energia. Residus. Aigua potable. Aigües residuals grises i negres. Atmosfera. Qualitat interior. Ús del sòl. Transport. Ecosistema. Valoració d'impactes ambientals.
 • TRANSPORT DE PERSONES I MERCADERIES. Sostenibilitat del transport Indicadors. Mitjans de transport. Tecnologies. Consums energètics i emissions contaminants. Organització del transport. Mobilitat sostenible. Transport urbà i interurbà de persones. Transport de mercaderies. Corredors i xarxes logístiques.
 • TECNOLOGIES DE TRANSPORT NO LLIGADES gasolines i gasoils. Gas natural comprimit i liquat (GNC i GNL). Tracció elèctrica. Ferrocarril. Vehicles elèctrics. Vehicles híbrids. Vehicles elèctrics endollables i no endollables. Vector hidrogen. Fuel cells. Anàlisi DAFO de diferents solucions.