Gestió energètica sostenible de l'aigua

Coordinació

Josefina Tapias
Professora agregada del Departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia
Facultat de Farmàcia

Descriptors / temari

 • Importància dels recursos hídrics. L'administració de l'aigua a diferents escales. Competències. Usos de l'aigua: urbà, agrícola, industrial, etc. Binomi aigua-energia. L'aigua com a generadora i consumidora d'energia.
 • El cicle integral de l'aigua. Cicle hidrològic: concepte i elements. Precipitacions. Escorrentia superficial i subterrània. Infiltració. L'aigua al sòl. Evaporació i evapotranspiració. Balanç hídric.
 • Recursos i reserves. Demanda d'aigua. Captació, emmagatzematge i transport de l'aigua. Regulació dels recursos hídrics. Explotació conjunta d'aigües superficials i subterrànies d'una conca. Sostenibilitat en l'ús de l'aigua. Gestió sostenible.
 • Concepte de conca hidrogràfica. Quantificació dels paràmetres que defineixen la conca. Aigües epicontinentals. Llacs, rius i embassaments. Sistemes fluvials. Morfologia i dinàmica de lleres fluvials.
 • Estacionalitat dels recursos hídrics subterranis. Hidrogrames. Anàlisi i interpretació d'hidrogrames. Avingudes i sequeres. Regulació de cabals. Corbes de garantia. Producció hidroelèctrica. Cabals mínims, de manteniment i ecològics.
 • Aigües subterrànies. Formacions geològiques i tipus d'aqüífers. Aqüífers lliures, semiconfinats i confinats. Règim permanent i règim variable. Quantificació dels recursos subterranis. Assaigs de bombament i la seva avaluació. Captacions. Pous i galeries. Perímetres de protecció.
 • Planificació, gestió i explotació d'aqüífers. Sobreexplotació d'aqüífers. Subsidència del terreny. Intrusió marina. Increment de recursos per recàrrega artificial. Barreres dinàmiques contra la intrusió marina.
 • Qualitat de l'aigua. Paràmetres fisicoquímics de l'aigua. Components químics majoritaris, menors i elements traça. Components biològics i microbiològics. Mostreig d'aigües. Determinacions analítiques. Interpretació d'anàlisi hidroquímiques.
 • Principals contaminants de l'aigua. Paràmetres indicadors. Mesures preventives i correctores. Contaminació de les aigües superficials. Contaminació de les aigües subterrànies. Contaminació de les aigües marines.
 • Malalties relacionades amb l'aigua. Tecnologies de depuració i potabilització d'aigües. Estacions de tractament convencionals. Sistemes naturals de depuració. Zones humides construïdes. Tècniques d'infiltració-percolació. Llacunatges. Processos combinats Sistemes naturals de depuració. Costos de la depuració.
 • Criteris sanitaris per a la reutilització d'aigües residuals. Reutilització de l'aigua. Normatives. Les aigües residuals com a recurs hídric. Aigües residuals d'origen urbà, industrial, d'activitats agrícoles i ramaderes, pluvials, etc.
 • Altres recursos no convencionals. Dessalació d'aigües marines i salobres. Tecnologies. Usos de l'aigua. Impactes ambientals i costos de la dessalació. Pluja artificial. Control de les pèrdues per evapotranspiració. Captació de boires. Ús i control de la superfície nival. Recursos hídrics del permafrost. Influència del canvi climàtic.
 • Aigua virtual i petjada hídrica. Polítiques socials i econòmiques de l'aigua. Sostenibilitat i gestió global dels recursos hídrics. Models hidrològics i planificació.