Generació, transport, distribució i demanda de l'energia

Coordinació

Narcís Homs
Professor catedràtic del Departament de Química Inorgànica
Facultat de Química

Descriptors / temari

  • Introducció. Energia primària i energia final. Vectors energètics. Cadena energètica. Cadena de rendiments. Eficiència global. Altres paràmetres. Garantia i qualitat de subministrament. Diversificació. Sostenibilitat. Aspectes econòmics. Comerç de drets d’ emissió. Internalització d’externalitats.
  • Electricitat. Producció en regim ordinari. Centrals hidroelèctriques, tèrmiques i nuclears. Paràmetres d’operació. Impactes associats i la seva gestió. Mesures correctores.
  • Electricitat. Producció en règim especial. Cogeneració. Centrals fotovoltaiques i termoelèctriques. Centrals eòliques, minihidràuliques i marines. Centrals de biomassa i biogàs. Centrals geotèrmiques. Paràmetres d’operació. Impactes associats i la seva gestió. Mesures correctores.
  • Transport i distribució de l’electricitat. Línies aèries i subterrànies. Línies submarines. Tipologies. Subestacions. Xarxa de transport. Costos de construcció i de manteniment. Qualitat del servei. Paràmetres. Legislació.
  • El sistema elèctric. Demanda d’energia elèctrica. Cobertura de la demanda. Organització del sistema elèctric. Operació del sistema. Serveis de regulació. Reserva rodant. Intercanvis internacionals. Integració i gestió d’energies renovables amb variabilitat a la xarxa. Generació distribuïda. Xarxes intel·ligents. Distribució intel·ligent.
  • Demanda y producció. Costos de generació elèctrica. Estructura de costos. Mercat elèctric. Regulat i no regulat. OMEL. Tarifació de l’energia elèctrica. Tarifació y preus de combustibles derivats del petroli i gasos canalitzats. Càlcul del cost unitari final. Costos a peu d’usuari i costos d’energia final.
  • L’hidrogen com a vector energètic. Producció d’hidrogen a partir de recursos fòssils. Producció d’ hidrogen a partir de recursos renovables (biomassa). Processos de producció d’hidrogen fora del cicle del carboni: electròlisi. Altres mètodes d’obtenció d’hidrogen. Transport i distribució del vector hidrogen. Integració en altres sistemes: elèctric i gasista.