Energia eòlica, minihidràulica i marina

Coordinació

Cristian Fábrega
Professor associat del Departament d'Electrònica
Facultat de Física

Descriptors / temari

 • EL VENT COM A RECURS ENERGÈTIC. Característiques del vent. Mesura. Tractament de les mesures. Perfil de velocitat. Influència de l'orografia i de l'altura. Mapa eòlic. Distribucions de probabilitat. Weibull i Rayleigh. Avaluació del potencial eòlic. Prediccions eòliques.
 • ENERGIA DEL VENT. Aprofitament de l'energia eòlica. Límit de Betz. Aerogeneradors. Fonaments aerodinàmics. Forces de sustentació i d'arrossegament. Perfils aerodinàmics.
 • AEROGENERADORS. Tipus i configuracions. Generadors d'eix horitzontal i vertical. Velocitat específica. Coeficients de parell i de potència. Corba característica d'un aerogenerador. Subsistemes d'un aerogenerador. Avaluació de l'energia anual produïda.
 • EXPLOTACIÓ DE L'ENERGIA EÒLICA. Parcs eòlics onshore i offshore. Configuració. Integració en xarxa. Regulació i interconnexió. Instal·lacions en illa. Sistemes híbrids. Mini i microeòlica. Autoconsum.
 • ASPECTES ECONÒMICS I MEDIAMBIENTALS. Costos d'inversió i d'explotació. Operació i manteniment. Venda d'energia. Règim especial Anàlisi de rendibilitat. Aspectes ambientals. Avaluació d'impactes. Tendències futures de l'energia eòlica. Anàlisi DAFO.
 • ENERGIA HIDRÀULICA. Cicle hidrològic. Tipus i mesura de la precipitació. Tractament de dades. Mapa de isohietes. Corbes IDF. Evaporació. Evapotranspiració. Balanç hídric de conca.
 • RECURS HIDROELÈCTRIC. Hidrologia. Hidrograma. Corbes de cabals classificats, disponibles i garantits. Cabal ecològic. Avaluació d'un recurs hidràulic. Cabal i alçada. Potencial hidroelèctric. Potència a instal·lar.
 • CENTRAL MINIHIDRÀULICA. Estructures hidràuliques. Obra civil. Assut. Presa. Casa de màquines. Turbines. Tipus i característiques. Corbes característiques. Rendiments. Selecció. Equips elèctrics. Control.
 • EXPLOTACIÓ DE L'ENERGIA HIDRÀULICA. Avaluació de l'energia produïda. Potència instal·lada i energia generada. Exportació a la xarxa. Regulació. Interconnexió. Manteniment.
 • ASPECTES ECONÒMICS I MEDIAMBIENTALS. Costos d'inversió i d'explotació. Anàlisi de rendibilitat. Impactes ambientals. Mesures correctores. Tendències futures de la minihidràulica. Anàlisi DAFO.
 • ENERGIA MARINA. Potencial energètic de marees i d'onades. Central mareomotriu. Central ones. Prototips. Viabilitat tècnica i econòmica. Anàlisi DAFO.