Energia solar fototèrmica, fotovoltaica i termoelèctrica

Coordinació

Jordi Andreu
Professor titular del Departament de Física Aplicada i Òptica
Facultat de Física

Descriptors / temari

  • Radiació solar. Aspectes geomètrics. Composició espectral. Efectes de l'atmosfera en la radiació solar. Radiació solar a la superfície de la terra. Espectre normalitzat AM1.5.
  • Conversió tèrmica de l'energia solar. Fonaments dels col·lectors solars tèrmics. Col·lector solar pla. Col·lector solar de tub de buit. Aplicacions a temperatures baixes i moderades. Aplicacions solars tèrmiques en edificis. Fonaments de sistemes solars de concentració. Centrals termoelèctriques. Aspectes econòmics.
  • Conversió fotovoltaica de l'energia solar. Semiconductors. Equacions bàsiques del dispositiu. Cel·lules solars d'unió P-N. Paràmetres de la cèl·lula solar. Eficiència quàntica. Semiconductors de baixa mobilitat. El silici amorf hidrogenat. Cèl·lules solars d'unió P-I-N. Principals tecnologies fotovoltaiques. Tecnologia del silici cristal·lí. Tecnologia en capa prima. Components d'un sistema fotovoltaic. Tipologies de sistemes fotovoltaics. Nous desenvolupaments. Temps de retorn energètic. Aspectes econòmics