Economia i legislació

Coordinació

Mar Campins
Professora titular del Departament de Dret i Economia Internacionals
Facultat de Dret

Professorat

  • Mar Campins, professora titular del Departament de Dret i Economia Internacionals de la Facultat de Dret.
  • Àlex Peñalver, professor titular de Dret Administratiu de la Facultat de Dret.

Descriptors / temari

  • Introducció a les fonts i principis del dret aplicable a la protecció ambiental i a la regulació i promoció de les energies renovables.
  • Introducció als subjectes i els instruments jurídics internacionals i interns específics per a la regulació i promoció de les energies renovables.
  • Règim jurídic internacional per al foment de les energies renovables. El paper dels organismes internacionals i els grans projectes transfronterers.
  • Règim jurídic de les energies renovables a la Unió Europea. Les directives i programes comunitaris.
  • Marc constitucional i estatutari de les energies renovables.
  • Règim juridicoadministratiu de les energies renovables.