Qualitat de l'aire

Coordinació

Mª Rosa Soler Duffour
Professora titular de meteorologia
Facultat de Física

Descriptors / temari

  • Introducció a la problemàtica de la contaminació atmosfèrica. Definició. Fonts. Escales.
  • Principals contaminants atmosfèrics. Classificació. Característiques.
  • Transport i mescla dels contaminants emesos  a la capa límit atmosfèrica. Influència de les condicions meteorològiques.
  • Legislació vigent sobre els valors d’immissió.
  • Índexs de qualitat de l'aire.
  • Emissió de contaminants a l’atmosfera. Modelització.
  • Models de dispersió en l'atmosfera. Models gaussians, de caixa i eulerians
  • Pràctiques amb el model AERMOD de l’Environmental Protection Agency