Lectura tesis: "Subsynoptic characterization of tropopause fold structures with global data analyses and mesoscale WRF simulations"

  • Autor: Mireia Mateu Santaeularia
  • Sitio: Sala de grados "Aulario", Facultad de Física.
  • Fecha/Hora: 5 febrero 2016/12:00

TRIBUNAL

  • Presidente: Dr. Jerónimo Lorente Castelló
  • Secretario: Dr. Ricardo García Herrera
  • Vocal: Dr. Rolando R. García
  • Sustitutos: Dr. Joan Bech Rustullet; Dra.  Natalia Calvo Fernández

DIRECTORES/TUTORES

Dr. Angel Redaño Xipell
Dr. Bernat Codina Sanchez
Dr. Angel Redaño Xipell (Tutor)

Resumen:

En aquesta tesi s'ha realitzat una anàlisi i una caracterització detallada sobre les estructures de plegament de la tropopausa (Tropopause Foldings en la literatura anglesa) utilitzant, d'una banda, un any de dades globals d'anàlisis GFS (Global Forescating System) de bona resolució (0,3 graus), i per l'altra, 10 anys de dades de simulacions numèriques diàries realitzades amb el model de mesoescala WRF (Weather Research and Forecasting), amb una resolució d'uns 30 km,  inicialitzades amb dades JRA-25 (Japanese 25-year ReAnalysis) que tenen una resolució grollera d'1,125 graus. 

Basant-se en una definició purament geomètrica dels plegaments de la tropopausa dinàmica (superfície de 2 PVU), s'ha creat un algoritme objectiu per a la seva detecció i caracterització dels principals trets geomètrics: dimensions horitzontals, gruix, profunditat de penetració i amplitud de l'arc. Els resultats globals d'un any de dades GFS es corresponen molt bé amb les climatologies existents, confirmant el bon funcionament de l'algoritme. La major resolució d'aquestes dades ofereix una descripció molt més fina i detallada. L'estudi sobre els 10 anys de simulacions WRF ofereix una climatologia de plegaments més robusta sobre una regió extensa del sud-oest d'Europa. Els resultats mostren una bona concordança amb l'any d'anàlisis GFS, però les freqüències obtingudes són més petites, degut principalment a dos factors: variabilitat interanual i subestimació generalitzada del model WRF en la representació dels plegaments de tropopausa. 

A partir de les característiques geomètriques, s'ha generat un producte (STTFI) que estima les regions més probables de transport irreversible estratosfera-troposfera degut als plegaments més intensos. Tot i la simplicitat del producte, l'STTFI reprodueix molt bé els trets més importants de les climatologies existents.

Finalment, una avaluació de l'habilitat del WRF per a simular aquests plegaments demostra que, en general, el model pronostica bé aquestes estructures, millorant significativament la seva representació en comparació amb la descripció grollera de les dades d'inicialització JRA.