El efecto invernadero amplificado desplaza las estaciones de crecimiento de latitudes norte

El crecimiento de vegetación en las latitudes del norte de la Tierra cada vez se parece más al de las latitudes más al sur, según un estudio financiado por la NASA basado en un registro de 30 años de la superficie de tierra y conjuntos de datos satelitales recién mejorados.

Data: 

Dimarts, 12 Març, 2013

The Kev-Tev Connection in Gamma-Ray Inaries.

L'emissió de raigs gamma de molt alta energia (E>100 GeV) indica la presència de processos no tèrmics que son capaços de concentrar una gran quantitat d'energia en cada un dels fotons emesos, extraient-la de  partícules accelerades fins a velocitats relativistes. Per a poblacions d'electrons sota camps magnètics moderats, l'emissió en raigs X (keV) i raigs gamma de molt alta energia (TeV) prové dels mateixos electrons, fet que permet estudiar l'emissor mitjançant dos processos d'emissió diferents i obtenir-ne més informació. En aquesta tesi estudiem les anomenades binàries de raigs gamma a partir d'observacions multi-longitud d'ona i model teòrics d'emissió. Les binàries de raigs gamma són sistemes binaries formats per una estrella jove i massiva i un objecte compacte, que pot ser un púlsar jove o un forat negre, que emeten radiació fins a desenes de TeV i mostren variabilitat orbital en totes les bandes d'emissió, des de radio fins a raigs gamma. En el cas de tres de les quatre binàries de raigs gamma detectades avui dia, se'n desconeix la natura de l'objecte compacte.

Als Capítols 3 i 4 presentem el descobriment d'emissió en raigs X i raigs gamma de molt alta energia correlades en el temps al sistema LS I +61 303, detectada mitjançant una campanya d'observació simultània.

Aquesta correlació ens indica que l'emissió en les dues bandes pot provenir d'una única població d'electrons, i al Capítol 4 ho confirmem mitjançant la realització d'un model teòric de radiació que ens permet restringir significativament les propietats físiques de l'emissor no tèrmic de la font.

En cas que la font energètica dels sistemes sigui un púlsar, la interacció entre els vents de l'estrella i el púlsar dona lloc a una regió d'interacció on el vent xocat del púlsar accelera partícules i emet des de radio fins a raigs gamma. A l'espectre de raigs X, però, no es detecta l'emissió tèrmica del vent xocat de l'estrella, que s'escalfa fins a desenes de milers de graus. Això ens ha permès estudiar la forma de la regió d'interacció, determinada principalment per la potència del púlsar, i fer un càlcul teòric de l'emissió en raigs X tèrmics. Hem aplicat aquest model al sistema LS 5039 i hem pogut determinar la potència del púlsar, fet important per a la modelització de l'emissió no tèrmica de la font.

Finalment, presentem la cerca d'emissió de raigs gamma provinent de sistemes binaris fins ara no detectats. Una campanya simultània en raigs X i raigs gamma ens va permetre seleccionar les dades de molt alta energia del microquàsar Sco X-1 en funció de l'estat d'acreció sobre l'objecte compacte. Tot i no detectar la font en raigs gamma, els límits superiors obtinguts permeten restringir les propietats físiques de Sco X-1 rellevants per a l'emissió en molt alta energia. També presentem un sistema de monitorització de fonts en raigs gamma d'alta energia amb el satèl·lit Fermi per a fer observacions en raigs gamma de molt alta energia quan les fonts estiguin actives.

Autor/Doctorant: 

Zabalza de Torres, Víctor

Directors/Tutors: 

Josep Maria Paredes Poy

Fitxer Tesis: 

Dia: 

Divendres, 13 Maig, 2011

Lloc: 

Sala de Graus Eduard Fontseré. Planta 1 Física.

Tribunal: 

Gustavo E. Romero. Profesor Titular. Instituto Argentino de Radioastronomia. (Presiente). Xavier Barcons Jaúregui. Profesor de Investigación CSIC. Instituto de Física de Cantabria (CSIC-UC). (Secretari). Felix A. Aharonian. Professor of Astrophysics.Dublin Institute for Advanced Studies. Astronomy and Astrophysics Section. (Vocal).

Hora: 

11:00

Modelling SEP events: latitudinal and longitudinal dependence of the injection rate of shock-accelerated protons and their flux profiles.

Els esdeveniments graduals de partícules solars energètiques (SEP) són un risc important per als astronautes i l’ instrumentació espacial. És per això que són necessàries eines de predicció de la intensitat i l'ocurrència de les tempestes de partícules solars per a garantitzar l'operativitat del material tècnic i científic embarcat. Existeix un gran buit, però, entre les prediccions del models actuals (per a ús en meteorologia espacial), i les observacions d'esdeveniments SEP. El treball realitzat durant aquesta tesi doctoral es centra en diversos aspectes de la simulació d'esdeveniments SEP. En particular, analitzem la influència de la posició relativa de l'observador i de la força del xoc en els perfils de flux derivats del nostre model combinat xoc-i-partícula. A partir de simulacions 3D, obtenim que el ritme d'injecció de partícules accelerades pel xoc depèn de la longitud de l'observador i demostrem, per primera vegada, que també depèn de la seva latitud. I es mostra que, conseqüentment, els perfils de flux detectats poden variar en un ordre de magnitud depenent de la connexió magnètica de l'observador amb el front del xoc. A més a més, presentem una simulació 2D d'un esdeveniment solar vist per tres sondes interplanetàries, pel qual s'ha ajustat, per primera vegada, l'arribada del xoc i els perfils de intensitat dels protons de diferents canals d'energia observats per cadascuna de les sondes. Així mateix, hem ajustat els salts en velocitat i camp magnètic a l'arribada del xoc, hem derivat les condicions de transport de les partícules i hem quantificat l'eficiència del xoc com a injector de partícules. La conclusió final del treball és que els futurs models de predicció d'esdeveniments SEP per a meteorologia espacial han de tenir en compte la geometria global de l'escenari solar-interplanetari.

Autor/Doctorant: 

Rodríguez Gasén, Rosa

Directors/Tutors: 

Blai Sanahuja Parera i Àngels Aran i Sensat.

Fitxer Tesis: 

Dia: 

Divendres, 6 Maig, 2011

Lloc: 

Sala de Graus (Aulari) Situació: planta 0.

Tribunal: 

Adolfo Figueroa Viñas. Astrofísic/ Investigador de Recerca Sènior. NASA Goddard Space Flight Center, Heliospheric Science Division, Geospace Physics Laboratory. (President). Stefaan Poedts. Professor titular. Centrum voor Plasma Astrofysica, Dept. of Mathematics, K.U.Leuven. (Secretari). Richard Marsden. Científic de projectes. Research and Scientific Support Departament, European Space Research and Technology Centre (ESTEC), European Space Agency (ESA). (Vocal).

Hora: 

10:45

Pàgines

Subscribe to Departament d'Astronomia i Meteorologia RSS