Modelització i simulació fotoquímica mesoscalar del transport del material partiulat i gasos a l'atmosfera.

Durant els últims anys la modelització de la qualitat de l’aire s’ha convertit en una eina totalment necessària per poder conèixer els nivells d’immissió a zones on no es disposa d’estacions de mesura, i per poder crear plans d’actuació per tal de poder combatre nivells elevats dels diversos contaminants. La recerca desenvolupada en aquesta tesi doctoral ha tingut com a objectiu fonamental assolir la implementació i execució d’un sistema de modelització i previsió de la qualitat de l’aire a nivell regional, que fos actual, àgil i efectiu, tot incidint en l’estudi dels processos d’emissió i transport que regeix la dispersió de contaminants a l’atmosfera. S’ha utilitzat com a punt de partida els treballs anteriors, i es descriu l’acoblament dels diferents models que el componen. Els models són adaptats a la zona d’estudi mitjançant l’ajust de diversos paràmetres i són utilitzats de forma depenent i acoblada entre ells. L’avaluació estadística dels pronòstics del sistema s’utilitza com el camí per a la localització d’incerteses i posterior refinament del model, fins a obtenir resultats dels paràmetres estadístics dins de les recomanacions de la comunitat científica i acomplint els requeriments de la legislació envers la modelització.

Autor/Doctorant: 

Arasa Agudo , Raúl

Directors/Tutors: 

Mª. Rosa Soler Duffour.

Enllaç Tesi: 

Fitxer Tesis: 

Dia: 

Dimecres, 20 Juliol, 2011

Lloc: 

Sala de Graus Eduard Fontseré. Planta 1 Física.

Tribunal: 

Jerónimo Lorente i Castelló. Catedràtic d’Universitat.Universitat de Barcelona. (President). Lázaro Cremades Oliver.Catedràtic d’Universitat. Universitat Politècnica de Catalunya. (Secretari). Jordi Cunillera Graño. Cap de l' Area de Recerca Aplicada i Modelització. Servei Meteorològic de Catalunya. (Vocal).

Hora: 

10:00