Departament d'Astronomia i Meteorologia


Aquesta web està fora de manteniment. L'informació dels grups i professors d'aquest departament ha sigut reubicada en les actual FA i FQA. Per qualsevol informació podeu consultar al Directori de la UB, o bé, a partir de les webs dels nous departaments:

This site is not longer maintained. The information of the groups and professors of this department has been relocated to the current new depaartments FA and FQA. For any information you can check the UB Directory or the websites of the new departments:

Física Aplicada
Física Quàntica i Astrofísica

+Dades